National TU Dnipro Polytechnic Compliance with the Time

html counter

Group GI-05-1

Family name the student

1.

Maksim V. Bazelevskiy

2.

Andrey I. Bondar

3.

Yaroslav N. Brusentsov

4.

Dmitriy A. Vorobyev

5.

Vladimir L. Dobrelya

6.

Yuriy V. Kuzmich

7.

Aleksandr Yu. Lisenko

8.

Viktor G. Sopilnik

9.

Yevgeniy S. Chernyavskiy

10.

Oleg O. Yurchenko

Group GI-05-9

1.

Andrey V. Gliznitsov

2.

Rustam M. Guseynov

3.

Valentin N. Zhuk

4.

Dmitriy V. Kibenko

5.

Yevgeniy N. Konkov

6.

Vyacheslav V. Korobko

7.

Dmitriy A. Mazur

8.

Vasiliy L. Mustyatsa

9.

Olga L. Neplyakh

10.

Oleg A. Sabirov

11.

Maksim V. Samofal

12.

Yevgeniy A. Taran

13.

Mikhail A. Ustimenko

14.

Sergey V Falshtinskiy

15.

Igor A. Tsarelunga

16.

Kirill V. Shlyakhtin

17.

Dmitriy V. Mikhalev

2006-2018