Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Статистика відвідувань

html counterсчетчик посетителей сайта

Бобильов Олександр Олександрович.

IMG_8339.jpgПрофесор кафедри транспортних систем і технологій, кандидат фізико-математичних наук, працює на кафедрі з 2005 року. Закінчив Дніпропетровський державний університет імені 300-річчя возз’єднання України з Росією (нині Дніпропетровський національний університет імені О. Гончара) в 1983 р. за спеціальністю «Динаміка і міцність машин», кваліфікація – "Механік". Під час навчання в університеті отримував стипендію імені В. І. Леніна. З 1985 р. по 1988 р. навчався в аспірантурі денної форми навчання, а з 1992 р. до 1995 р. – в докторантурі денної форми навчання. У період з 1983 р. по 2012 р. працював у Дніпропетровському національному університеті на посадах інженера, асистента, доцента.

Дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата фізико-математичних наук на тему „Контактні задачі теорії пружності для тіл скінчених розмірів з тріщинами” за спеціальністю 01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла» захистив під керівництвом академіка НАН України В. І. Моссаковського у 1988 році.

У теперішній час читає лекції з дисциплін: «Математичне моделювання систем», «Методологія наукових досліджень», здійснює консультування аспірантів і магістрів.

Основні напрями наукових досліджень пов’язані з математичним моделюванням складних систем, механікою деформівного твердого тіла, обчислювальною механікою, нелінійною динамікою, механікою руйнування, механікою контактної взаємодії, трибологією, динамікою гірничих машин, геотехнічною і гірничою механікою.

Публікації

Усього опубліковано 232 наукові праці, у тому числі 4 патенти на винаходи і корисні моделі.

Основні публікації за останні п’ять років:

1. Коптовец А. Н., Бобылёв А. А., Яворская В. В., Кирнос В. Д. Результаты вычислительных экспериментов для проектирования тормозных систем подвижного состава // Гірнична електромеханіка та автоматика. 2012. Вип. 88. С. 78-81.

2. Шевченко Г. А., Бобылёв А. А., Ищук М. А. Исследования режимов колебаний виброударного осциллятора // Вібрації в техніці та технологіях. 2012. №1 (65). С. 56-59.

3. Бобылёв А. А. Вычислительные алгоритмы решения контактных задач для упругих тел с включениями // Материалы XVIII Международного симпозиума «Динамические и технологические проблемы механики конструкций и сплошных сред» им. А.Г. Горшкова. Т. 1. Москва, 2012. С. 29-30.

4. Бобылёв А. А. Вариационная формулировка и численный алгоритм решения задачи о вдавливании в упругое тело жесткого штампа с заданным усилием // Вісник Дніпропетровського університету. 2011. Т. 19, №5. Механіка. Вип. 15, т. 2. С. 21-28.

5. Бобылёв А. А. Численное исследование вынужденных колебаний вязкоупругих тел с трещинами // Материалы XVII Международного симпозиума «Динамические и технологические проблемы механики конструкций и сплошных сред» им. А.Г. Горшкова. Т.1. Москва, 2011. С. 39-41.

6. Dovbnich M., Rudakov D., Bobylov A. Geomechanical and Fluid Flow Models to Predict Hydrocarbon Accumulation Zones // Abstracts, 9th Middle East Geosciences Conference and Exhibition GEO2010. – Kingdom of Bahrain, 2010. CD.

7. Бобылёв А.А. Численное моделирование вынужденных колебаний вязкоупругих тел с трещинами // Математичні проблеми механіки неоднорідних структур / Під заг. ред. І. О. Луковського, Г. С. Кіта, Р. М. Кушніра. Львів: Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України, 2010. С. 351-353.

8. Шевченко Г.А., Бобылёв А.А., Ищук М.А. Обоснование параметров колебаний сит поличастотных вибрационных грохотов // Науковий вісник національного гірничого університету. 2010, № 5 (115). С. 64-71.

9. Бобылёв А.А. Применение метода установления к расчету вынужденных колебаний вязкоупругих тел конечных размеров с трещинами // Актуальные проблемы механики деформируемого твердого тела / Материалы VI Международной научной конференции. Донецк: Юго-Восток, 2010. С. 106-108.

10. Бобылёв А.А., Белашова И.С. Исследование процессов изнашивания многослойных наноструктурированных покрытий // Материалы XIII Международной конференции по неравновесным процессам в соплах и струях (NPNJ’2010), 25-31 мая 2010 г., Алушта. М.: Изд-во МАИ-ПРИНТ, 2010. С. 444-445.

11. Бобылёв А.А. Численное моделирование вынужденных колебаний систем соприкасающихся вязкоупругих тел с трещинами // Материалы XVI Международного симпозиума «Динамические и технологические проблемы механики конструкций и сплошных сред» им. А.Г. Горшкова. Т.1. Ч.: ГУП «ИПК «Чувашия», 2010. С. 24-26.

12. Коптовец А.Н., Бобылёв А.А., Дьячков П.А. Обобщение опыта применения различных фрикционных материалов для тормозных колодок // Підйомо-транспортна техніка. 2009, № 3. С. 52-62.

13. Коптовец А.Н., Бобылёв А.А., Дьячков П.А., Токарь Л.А. Управление структурой и трибологическими свойствами фрикционных материалов для тормозов // Форум гірників – 2009 / Матеріали міжнародної конференції. Д.: Національний гірничий університет, 2009. С. 200-207.

14. Довбнич М.М., Солдатенко В.П., Бобылёв А.А. Оценка напряженно-деформированного состояния на основе структурно-скоростных моделей – новые возможности в решении задач нефтегазовой геологии // Технологии сейсморазведки. 2009, №2. С. 12-17.

15. Бобылёв А.А. Численное моделирование вынужденных колебаний вязкоупругих тел с трещинами при одностороннем контакте с жестким штампом // Проблемы нелинейной механики деформируемого твердого тела / Материалы второй Международной конференции. Казань, 8-11 декабря 2009 г. Казань: Казан. гос. ун-т, 2009. С. 69-70.

16. Bobylov А.A., Zubko A.V. Numerical modelling of forced vibrations of elastic beams on unilateral winkler foundation // Stability of structures XIIth symposium. Zakopane, September 07-11, 2009, Poland / Proceedings. P. 117-124.

17. Коптовец А.Н., Бобылёв А.А., Панков П.И. Математическая модель взаимодействия нормальных и тангенциальных фрикционных колебаний в колодочно-колесных тормозах // Полимерные композиты и трибология (ПОЛИКОМТРИБ-2009) / Тезисы докладов Международной научно-технической конференции. Гомель: ИММС НАНБ, 2009. С. 114-115.

18. Бобылёв А.А. Численное моделирование вынужденных колебаний вязкоупругих тел с трещинами с учетом контакта их берегов // Современные проблемы вычислительной математики и математической физики: Международная конференция, Москва, МГУ им. М.В.Ломоносова, 16-18 июня 2009 г./ Тезисы докладов. М.: Издательский отдел факультета ВМК МГУ им. М.В.Ломоносова; МАКС Пресс, 2009. С. 299-300.

19. Бобылёв А.А., Ревенко А.Ю. О применении метода граничных элементов к решению пространственных контактных задач для упругих тел конечных размеров // Методы дискретных особенностей в задачах математической физики / Труды XIV Международного симпозиума. Харьков-Херсон, 2009, ч. 2. С. 241-244.

20. Бобылёв А.А. Численная реализация вариационных методов решения контактных задач для упругих тел с односторонними связями // Материалы XVI международной конференции по вычислительной механике и современным программным системам (ВМСППС’2009), 25-31 мая 2009 г., Алушта. М.: Изд-во МАИ-ПРИНТ, 2009. С. 136-138.

21. Бобылёв А.А. Вычислительные методы в контактных задачах теории упругости для тел с трещинами // Материалы международной конференции, посвященной 70-летию ректора МГУ академика В.А. Садовничего. М.: Изд-во «Университетская книга», 2009. С. 314-315.

22. Бобылёв А.А., Сутурин Е.Л. Численное моделирование вынужденных колебаний вязкоупругих тел с односторонними связями на основе метода установления // Материалы XV Международного симпозиума «Динамические и технологические проблемы механики конструкций и сплошных сред» им. А.Г. Горшкова. Т.1. М.: Изд-во «Типография «Парадиз»», 2009. С. 31-32.

23. Bobylov A., Zubko A. Application of the stabilization method for analysis of geometrically non-linear forced vibrations of elastic beams on unilateral winkler foundation // Selected Topics of Contemporary Solid Mechanics. Proc. of the 36th Solid Mechanics Conference, Gdansk, Poland, September 9-12, 2008. – IFTR of PAS, Warsaw, 2008.– P. 398-399.

24. Бобильов О., Коптовець О. Про взаємодію нормальних і тангенціальних фрикційних автоколивань в колодочно-колесних гальмах // Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій / Праці 1-ої Міжнародної науково-технічної конференції, 22-24 жовтня 2008 р., Львів. – Львів: КІНПАТРІ ЛТД, 2008. С. 80-81.

25. Довбнич М.М., Солдатенко В.П., Бобылёв А.А. Оценка напряженно-деформированного состояния углепородного массива и его газоносности на основе структурно-скоростных моделей // Геотехническая механика. Днепропетровск: ИГТМ НАНУ, 2008. Вып. 80. С. 112-119.

26. Довбнич М.М., Солдатенко В.П., Бобылёв А.А. Оценка напряженно-деформированного состояния геологической среды на основе структурно-скоростных моделей // Геомодель-2008 / Тезисы докладов десятой юбилейной международной научно-практической конференции. Геленжик, 21-26 сентября, 2008. CD.

27. Бобылёв А.А., Шпорта А.А. Вычислительный алгоритм решения задач о соударении упругих тел методом расщепления с использованием схем Рунге-Кутта // Теорет. и прикладная механика. 2008. Вып. 44. С. 55–60.

28. Бобылёв А.А., Манзюк А.В. Обобщение вариационного принципа Геррманна для контактных задач с односторонними связями // Вісник Дніпропетровського університету. 2008. Т. 16, №2/2. Механіка. Вип. 12, т. 2. С. 20-29.

29. Бобылёв А.А., Зубко А.В. Применение метода установления к расчету вынужденных геометрически нелинейных колебаний упругих балок на одностороннем винклеровском основании // Вісник Дніпропетровського університету. 2008. Т. 16, №2/2. Механіка. Вип. 12, т. 2. С. 10-19.

30. Бобылёв А., Сутурин Е. Применение метода установления к расчету вынужденных колебаний вязкоупругих тел с односторонними связями // Сучасні проблеми механіки та математики: В 3-х т. Львів, 2008. Т. 2. С. 128-130.

31. Бобылёв А. Вычислительные алгоритмы решения контактных задач с односторонними связями // Сучасні проблеми механіки та математики: В 3-х т. Львів, 2008. Т. 2. С. 19-21.

На головну                                                                                         Назад

© 2006-2019 Інформація про сайт