Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Статистика відвідувань

html counterсчетчик посетителей сайта

Лубенець.jpgЛУБЕНЕЦЬ МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ, доцент, к.т.н., с.н.с., доцент. 

Дата і місце народження :26 серпня 1950 року, ст. Привільне, Солонянського району, Дніпропетровської області.

Освіта: Вища – Дніпропетровський інститут інженерів залізничного транспорту за спеціальністю електронні обчислювальні машини і отримав кваліфікацію інженера-електрика, 1969-1974р.

Лубенець Микола Олексійович після закінчення інституту працював в НДІ Автоматики (м. Свердловськ, РРФСР) з 1974 до 1978 р. інженером. Потім з 1978 р. до 1987 р. працював у ДФ НДІ Гумової промисловості (м. Дніпропетровськ) ст. інженером та м.н.с. з 1980 до 1987 р. У ДВНЗ НГУ (м. Дніпропетровськ) працює з 1987 - до тепер. Спочатку на кафедрі підземної розробки родовищ працює старшим інженером, науковими співробітниками, а з 2004 р., доцентом кафедри транспортних систем і технологій. В період з 1991 до 1995 р. навчався в заочній аспірантурі, в 1999 р. захистив дисертацію кандидата технічних наук зі спеціальності підземна розробка родовищ корисних копалин. У 2001 р. присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності підземна розробка родовищ корисних копалин. У 2008 р. обраний за конкурсом доцентом кафедри транспортних систем і технологій. У 2011 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри транспортних систем і технологій. Педагогічний стаж складає понад 7 років. Має 70 опублікованих наукових праць, після захисту кандидатської дисертації опубліковано 45 наукових праць, з них 17 у фахових виданнях.

Наукова діяльність.

Наукову роботу проводить у відповідності до програм дисциплін, індивідуального плану та теми докторської дисертації. Працює в питаннях передачі тягового зусилля гнучкому тяговому органу тертям, розрахунку конвейєрів, руху поїздів та інших транспортних засобів, стійкості гірничих виробок та шляхів підземного транспорту, розробки родовищ корисних копалин, підземного будівництва і історії науки.

Розробки проводить на рівні, який дозволив сформулювати та розвязати ряд проблем, що стоять перед фундаментальною наукою. Для Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» роботи безумовно є знаковими, де можливо за всю історію університету досягнута головна мета науки - «відкритя законів». Це дозволило вивести університет на передові позиції науки у світі в питанні тертя гнучких тіл, властивостей випуклих фігур і гірських порід. Самі високі найрейтинговіші показники з наукової діяльності дозволять університету суперничати з відомими ВУЗами на міжнародному рівні.

Розробки мають світове і національне значення, оскільки вводяться нові знання і уявлення в області фундаментальних і прикладних знань, зокрема в механіці та геомеханіці, фізиці та фізиці гірських порід, математиці, підземній розробці родовищ, підземному будівництву, рудничному транспорті і історії науки.

Тому досягнення актуальні, сприяють розвитку науки і освіти у світі взагалі і в Державному ВНЗ «Національний гірничий університет» зокрема, підносять і утверджують високий науковий авторитет держави, Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» і кафедри транспортних систем і технологій

Наукові напрямки:

1. Передача тягового зусилля гнучкому тілу тертям (механіка, фізика, математика, основи теорії транспорту).

Обґрунтовано нові уявлення в області тертя гнучких тіл, де більше двох століть у світі панували погляди Ейлера (1775 р.) - відкрито альтернативний формулі Ейлера закон тертя гнучких тіл. Він витікає з нового розв’язання класичної задачі Ейлера про ковзання ідеальної нитки по нерухомому блоці, що враховує сучасні уявлення про тертя і принципи збереження енергії, якими керуються зараз. Це жадана подія, видатне досягнення в науці, яке завершує етап накопичення наукових знань по цій проблемі, що вкрай рідко кому вдається здійснити в житті.

Для Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» робота є знаковою, де можливо вперше за всю історію університету досягнута головна мета, яка стоїть перед фундаментальною наукою – «відкриття законів». Це дозволило вивести університет на передові позиції науки у світі в питанні тертя гнучких тіл, а сам автор став поряд з відомими авторами уявлень і законів у цьому питанні – Леонардо-да-Вінчі, Амонтон, Ейлер, Кулон, що потрібно закріплювати і розвивати. Самий високий найрейтинговіший показник з наукової діяльності дозволить університету суперничати з відомими ВУЗами на міжнародному рівні.

Нові знання мають світове і національне значення, оскільки весь цивілізований світ досі широко використовує уявлення Ейлера про тертя гнучких тіл у своїй практиці. Вони мають високий ступінь цитування в науковій, навчальній та методичній літературі по механіці, фізиці, математиці і транспорту, використовуються при виконанні дисертаційних робіт, в наукових дослідженнях, розробках машин, які, до речі, застаріли ще при житті вченого, коли після розв’язання цієї задачі отримали розвиток уявлення про тертя тіл (у 1779 р відкрито закон тертя Кулона з однією з його редакцій - закон Кулона-Амонтона) і взнали про принципи збереження енергії (в 40 роках 19 століття сформульовано закон збереження енергії), якими користуються у світі. А саме розв`язання Ейлером задачі про ковзання ідеальної нитки по нерухомому блоці, з якого витікає закон, розглядається  вченими, викладачами, інженерами та студентами як показовий класичний приклад рішення задач механіки аналітичними методами, засновником яких є Великий Ейлер.

Проблемою неспівпадання між формулою Ейлера та даними практики займались багато видатних вчених у світі, в тому числі засновники кафедри транспортних систем і технологій ДВНЗ «Національний гірничий університет» та Інституту геотехнічної механіки НАН України (Поляков М.С., Штокман И.Г.). Але робили і продовжують робити це вони і їх послідовники на основі уявлень Ейлера про тертя тіл, які були визнаними в час розв’язання задачі і не враховують розвиток знань про тертя і відкриті пізніше закони збереження енергії.

Нові знання потребують перегляду наукових результатів по проблемі передачі тягового зусилля гнучкому тілу, які були опубліковані раніше (доповіді, монографії, підручники, книги, статті, кандидатські і докторські дисертації, інженерні розробки, методична література та ін.), використовуються в викладанні фундаментальних дисциплін (механіка, фізика, математика, опір матеріалів, основи теорії транспорту та ін.), в теорії тертя гнучких тіл, при розробці машин та їх експлуатаційних тягових розрахунків, у тому числі конвейєрів, підвісних і надгрунтових канатних доріг, підйомних машин та ін.

- Лубенец Н.А. Развитие представлений о механизме передачи тягового усилия гибкому тяговому органу трением. // Тези доп. міжнар. наук.-практ. конф. “Сучасні проблеми та перспективи розвитку транспорту гірничих підприємств”. – Д., 22 – 24 листопада 2007 р. – С. 44–46.

- Лубенец Н.А. Учет влияния поперечного размера гибкого тягового органа в реализации силы тяги трением // Науковий вісник НГУ. – 2008. – № 10 . С. 64 – 66.

- Лубенец Н.А. Альтернативный формуле Эйлера закон реализации тягового усилия трением / Лубенец Н.А.// Науковий вісник НГУ. – Днепропетровск, 2008. – № 11.- С. 67 – 70.

- Лубенец Н.А. Зависимость натяжения идеальной нити вдоль линии контакта с неподвижным блоком при скольжении / Лубенец Н.А. // Науковий вісник НГУ. – Днепропетровск, 2010. – № 9-10. - С. 27 – 32.

- Лубенец Н.А. Прямой метод определения коэффициента трения конвейерной ленты о барабан ленточного конвейера / Лубенец Н.А. // Науковий вісник НГУ. – Днепропетровск, 2010. – № 11-12. - С. 27-31. 27-31.

- Лубенець М.О. Определение критической скорости движения конвейерной ленты конвейера / Лубенець М.О., Лубенець Т.М. : Друга наук.–техн. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених. [“Наукова весна”], (Дніпропетровск, 25 березня 2011 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ «Національний гірничий університет». – Дніпропетровск : Держ. ВНЗ «Національний гірничий університет», 2011. – С. 40 – 41.

2. Математика (геомеханіка, підземна розробка родовищ, рудниковий транспорт). Відкрито 3 фундаментальні закони випуклих фігур (властивості випуклих фігур) – сформульовано і доведено теореми про випуклі фігури, які установлюють взаємозв’язок між периметром та шириною випуклої фігури і, до речі, використовуються для визначення показників відкритої ним надпластичності гірських порід. Виявляється, нові знання є загальними для усіх випуклих фігур (перша теорема), у тому числі для відомого співвідношення між периметром і діаметром кола, авторство якого, до речі, невідоме (по деяким гіпотезам ці знання, які з’явилися у стародавньому Єгипті, не публікувались через надзвичайну державну важливість та утаємнення цих знань чи лишились від попередньої цивілізації) і вивчається протягом усього часу. До того ж, кількість напрямків визначення ширини випуклої фігури та її коефіцієнт форми (відношення квадрата периметра фігури до її площі) впливають на похибку визначення периметра - середнього арифметичного значення ширини в кількох напрямках помноженого на число (друга та третя теореми).

Тому нові знання можуть бути рекомендовані для доповнень до діючої навчальної програми з математики по вивченню властивостей випуклих фігур, як узагальнених знань, яким підлягає і відоме співвідношення окремої випуклої фігури – кола, що має наукове, технічне та освітнє значення.

- Лубенец Н.А. Определение пластической деформации горных пород// Науковий вісник НГУ. – 2005.- № 8. - С. 17 – 20.

- Лубенец Н.А. Выпуклые фигуры при оценке пластических деформаций горных пород // Науковий вісник НГУ. – 2006.- №1-С 6-10.

- Лубенец Н.А. К выбору рациональных параметров метода оценки пластических деформаций горных пород. // Науковий вісник НГУ. – 2007. – № 1 . С. 6-7.

3. Геомеханіка, (фізика гірських порід, підземна розробка родовищ, рудничний транспорт). Відкрито явище надпластичності гірських порід і обґрунтовано введення показників надпластичності та дилатансії гірських порід. Невідома раніше властивість гірських порід раптово переходити в стан надпластичності, до речі, дозволить зробити ще один крок до розгадки природи геодинамічних явищ в гірничих виробках, у тому числі раптових видавлювання вугілля і викиду вугілля та газу у виробку, стійкості гірничих виробок, яке дуже небезпечне і затримує видобуток вугілля в Україні.

Виведено фізичні співвідношення між напруженнями та деформаціями гірських порід, які враховують їх дилатансію, що зокрема необхідно для дійсного моделювання стійкості гірничих виробок числовими методами. Отримані нові знання потребують доповнень в викладанні властивостей гірської породи в фізиці гірських порід, геомеханіці, підземному будівництві, підземній розробці родовищ, рудничного транспорту у тому числі в ДВНЗ НГУ (лекції, практика, курсове, дипломне проектування та ін.), діючих методик моделювання гірського масиву числовими методами.

- Лубенец Н.А. Явление сверхпластичности горного массива – ключ к пониманию причин и механизма возникновения некоторых динамических явлений // Науковий вісник НГУ. – 2004. – № 10. – С.29-32.

- Лубенец Н.А. Определение пластической деформации горных пород // Науковий вісник НГУ. – 2005.- № 8. - С. 17 – 20.

4. Гальмовий режим руху поїзда (фізика, основи теорії транспорту).

Отримано функціональні залежності між параметрами руху поїзда в режимі гальмування. Вони враховують зміну інтенсивності руху машини в період так званого часу підготовки гальма до дії.

Обґрунтована необхідність приведення тлумачення у технічній літературі терміну гальмування (торможение) як зниження швидкості машини у відповідність до істинного значення слова tormos, запозиченого із грецької мови , яке пов’язане з уповільненням машини.

Отримані нові знання потребують доповнень в викладанні цього питання в різноманітних дисциплінах (фізика, основи теорії транспорту) у тому числі в ДВНЗ НГУ (лекції, практика, курсове, дипломне проектування та ін.), діючих методик експлуатаційних розрахунків поїздів на виробництві.

- Лубенець М.О. Решение уравнения движения поезда в режиме торможенния. / Лубенець М.О., Лубенець Т.М. : Друга наук.–техн. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених. [“Наукова весна”], (Дніпропетровск, 25 березня 2011 р.) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ «Національний гірничий університет». – Дніпропетровск : Держ. ВНЗ «Національний гірничий університет», 2011. – С. 42 - 43.

5. Струминне закріплення гірських порід (підземне будівництво).

Отримано залежності глибини проникання струменя в масив зокрема від часу, які відповідають практиці і долають невідповідність між уявленнями граничної глибини проникання струменя високого тиску в масив порід і його математичним описом. (Згідно з діючою моделлю глибина проникання струменя лінійно пов’язана з часом проникання його в масив, що не відповідає дійсності).

Отримані залежності глибини проникання струменя в масив зокрема від часу відповідають діючим уявленням. Це сприятиме вивченню, поширенню і розвитку технології струминного закріплення порід високого тиску в практику, викладанню цього питання в навчальних закладах.

- Лубенец Н.А. Управление параметрами проникания высоконапорной струи при струйном закреплении пород // Науковий вісник НГУ. – 2003. – № 11. –С.8-10.

- Лубенец Н.А. О теории струйного закрепления пород // Науковий вісник НГУ. – 2004. – № 1. –С.7-10. - Лубенец Н.А. К выбору рациональных параметров закрепления при струйной технологии // Науковий вісник НГУ. – 2004. – № 4.

6. Підземна розробка корисних копалин (рудничний транспорт).

В доповнення до згаданого запропоновано ряд оригінальних технічних рішень, пов’язаних з підготовкою шахтних полів, схемами охорони гірничих виробок, порядком виймання надто зближених пластів, технологіями виймання вугілля і підземним будівництвом, які захищені великою кількістю авторських свідоцтв та патентів (більше 30), здебільшого на спосіб.

- Колоколов О.В., Халимендик Ю.М., Лубенец Н.А. О порядке отработки весьма сближенных пластов в слабых вмещающих породах // Уголь Украины. – 1994. – № 1. –С.10-14.

7. Історія науки.

Висунуто гіпотезу про українські генеалогічні коріння геніального мислителя цивілізації Лейбниця, слов’янина, відомого нам по німецькій транскрипції родового прізвища (Lubeniecz - дійсне прізвище на німецькій мові), тому що як, від чого вона утворилось, біографам установити ще не вдалось. Дійсне прізвище мислителя, у літописі поширене в Україні ще з часів козацтва, коріння його прізвища містяться в найменуваннях населених пунктів країни (наприклад, м. Лубни).

Питання встановлення генеалогії геніального мислителя такого рівня як Лейбниць продовжує залишатись актуальним у цілому, оскільки все що хоч як пов’язане з людьми, які творили історію, викликає значний інтерес, а саме в Україні - нащадки повинні знати яким геніальним людям дала життя українська земля і її люди. Нові знання про походження Лейбниця в разі підтвердження гіпотези мають велике значення, тому що допоможуть подолати комплекс меншовартості українців, який на жаль розвивається у них через незнання історії країни і діяльності її людей. Їхня земля, країна, цивілізація, державність (спочатку Київська держава, Русь, Київська Русь, а з 12 століття н. е. Україна від терміну «у країні») заснувались корінним народом в межиріччі Дніпра та Дністра, історично пов’язані і асоціюються між собою та Києвом. Вони дали світу розвинену культуру, звичаї, мову. Ними користуються другі наради. При наявності рис запозичених у нашого народу, справжнє коріння других народів виросло з других географічних, політичних та етнічних умов.

Лейбниць зокрема допоміг Московській державі за проханням її царя Петра 1 (вперше до найменування держави Московія у 16 ст. н. е. селище Москва зустрічається в літопису на підлеглих Київській Русі територіях з різними народами у 1147 році; Російська імперія, назва якої запозичена у нашого народу з’явилася у 1721 р.) в становленні і розвитку своєї науки, освіти, державного управління. За його проектами були створені перші в Росії Петербурзькі Академія наук та Університет, реформувалась освіта і державне управління. Уже тоді Лейбниць був геніальним мислителем цивілізації, філософом, фізиком, математиком (зокрема першим незалежним автором головного методу аналітичного опису явищ та їх розв’язання - інтегрального та диференційного обчислення), мовознавцем, істориком, юристом, дипломатом.

- Лубенец Н.А. Определение пластической деформации горных пород // Науковий вісник НГУ. – 2005.- № 8. - -С. 17 – 20.

Дисертація.

Спеціальність 05.15.02 «Підземна розробка родовищ корисних копалин». Тема «Обгрунтування раціональних параметрів підготовки надто зближених пластів на шахтах Західного Донбасу», науковий керівник проф. Колоколов О.В., захищена у спеціалізованій вченій раді при Державному вищому навчальному закладі «Національний гірничий університет» 13 липня 1999 року, диплом ДК № 005096.

Обгрунтував можливість і ефективність висхідного порядку розробки надто зближених пластів в умовах шахт Західного Донбасу при потужності порід міжпластя менше 6 метрів.

Зараз працює над докторською дисертацією: «Нове розв`язання задачі Ейлера і альтернативний формулі Ейлера закон тертя гнучких тіл».

Наукове звання.

Старший науковий співробітник з 13 червня 2001 р, диплом АС № 001846. Доцент з 01 липня 2011 р, диплом 12ДЦ № 025599.

.

Публікації.

Має більше 70 наукових публікації, в тому числі 25 у фахових виданнях, з яких 36 авторських свідоцтв і патентів, які використовуються у навчальному процесі.

Участь у конференціях.

Брав участь у 10 міжнародних науково-практичних та науково-технічних конференціях, у тому числі 3 останні: «Современные пути развития маркшейдерско-геодезических работ на базе передового отечественного и зарубежного опыта» (Дніпропетровськ, 21-23 мая 1997 г.); «Освоение месторождений минеральных ресурсов и подземное строительство в сложных гидрогеологических условиях». (Россия, Белгород, 21-25 мая 2001 г.); «Сучасні проблеми та перспективи розвитку транспорту гірничих підприємств» (Дніпропетровськ, 22-24 листопада 2007 р.). Навчально-методична робота. Підготував та читає лекції, проводить практичні та лабораторні роботи з дисциплін: «Основи теорії транспорту»; «Метрологія, стандартизація, сертифікація і акредитація»; «Транспортні системи гірничих підприємств»; «Транспортні комплекси кар’єрів»; керує курсовим проектуванням з транспортних дисциплін.

У викладанні названих дисциплін використовує особистий досвід практичної та науково-дослідної діяльності. Бере участь у підготовці навчально-методичних матеріалів для студентів. Розробив робочі програми, методичні вказівки та завдання для контролю знань студентів з зазначених дисциплін.

Виховна і суспільна робота.

Проводить профорієнтаційну та агітаційно-роз'яснювальну роботу серед випускників середніх шкіл міста та області по набору студентів до НГУ.

Бере активну участь у виховній роботі зі студентами - куратор групи. Залучає студентів до наукової роботи. Відповідальний по кафедрі за підготовку публічних документів.

На головну                                                                                                                         Назад

© 2006-2019 Інформація про сайт