Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Статистика відвідувань

html counterсчетчик посетителей сайта

Новини кафедри

06.01.2012

ЗВІТ РЕКТОРА НГУ, АКАДЕМІКА НАН УКРАЇНИ ГЕННАДІЯ ПІВНЯКА ЗА 2011 РІК

Університет повинен творити знання і змінювати свідомість. Саме від університетської освіти залежить рівень національної консолідації, здатність порозумітися.

Для того, щоб університети виконували цю роль, потрібно надати їм свободу, університетську автономію. Університети повинні бути самостійними інтелектуально-науковими центрами, що визначають правила життя.

Держава може здобувати та захищати свою незалежність тоді, коли має потужний людський капітал і генерує нове знання. Генерувати знання вона може, насамперед, через центри незалежної думки.

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

Освітня діяльність здійснювалась згідно з нормативними документами про вищу освіту та Програмою розвитку університету на період до 2020 року. Аналіз її виконання свідчить про успішне виконання запланованих показників.

Результати ліцензування та акредитації напрямів і спеціальностей

У 2011 році ліцензовано: спеціальність 7.05070107 (30 осіб), 8.05070107 (10 осіб) Нетрадиційні та відновлювані джерела енергії напряму 6.050701 Електротехніка та електротехнології; напрям 6.050503 Машинобудування (125 осіб). Вперше акредитовано спеціальність 8.03050901 Облік і аудит.

Результати вступної кампанії 2011 року

Для НГУ отримання в 2011 році відповідного необхідного держзамовлення на рівні 969 місць (скорочення на 8 % порівняно з 2010 роком) – це визнання якості освіти в університеті на достатньому рівні, підтвердження авторитету ВНЗ у суспільстві.

Прийом бакалаврів

Загальний обсяг державного замовлення на підготовку фахівців: денна форма1039 осіб (враховуючи високий конкурс, на прохання університету і паливно-енергетичних компаній Міністерством додатково виділено 70 бюджетних місць; із загальної кількості: технічні напрями підготовки – 93,9 %, економічні напрями підготовки – 6,1 %); заочна форма95 осіб.

На часі – зміна концепції державного замовлення у вищій освіті. Воно має бути ув’язане з середньостроковим прогнозом стану ринку праці. Бюджетні кошти будуть йти тільки на ті спеціальності, що потрібні економіці країни.

Результати забезпечення якості надання освітніх послуг

Мобільності студентів сприяє європейська кредитно-трансферна система. В університеті багато зроблено по її впровадженню: адаптовано до неї навчальні плани і програми дисциплін; розроблено стандарти університету щодо організації навчального процесу за кредитно-модульною системою, індивідуальні плани студентів.

На всіх факультетах показники успішності й якості ректорського контролю нижче, ніж показники незалежного тестування.

З метою підвищення якості підготовки кваліфікованих спеціалістів, пошуку обдарованої студентської молоді у 2010/11 навчальному році проводились олімпіади з дисциплін, напрямів та спеціальностей.

У Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук дипломами третього ступеню нагороджені 2-є студентів НГУ.

За результатами Всеукраїнської наукової студентської конференції «Проблеми впровадження інформаційних систем і технологій в економіці та бізнесі» за наукову доповідь студент НГУ Кирило Богач (ФЕФ) посів 1 місце.

Якість навчання по університету склала 42,0 , що нижче минулого року на 3,1 % (45,1 %).

Абсолютна успішність за курсами порівняно з минулим роком зросла, крім успішності магістрів. На відміну від абсолютної успішності якість навчання погіршилась, особливо на випускних курсах.

Важливою умовою для вдосконалення навчальних планів є підтримка тісних взаємозв’язків із виробництвом. є надання рекомендацій для вступу до магістратури та аспірантури. Важливим етапом формування майбутніх науковців стає магістратура за магістерськими програмами дослідницької спеціалізації.

Студенти університету проходять практику за кордоном:

Відповідно до угоди між Національним гірничим університетом і потужною енергетичною компанією ДТЕК реалізується програма цільової підготовки студентів з різних спеціальностей.

Важливим критерієм діяльності дослідницького університету є наявність досвідченого високопрофесійного штату викладачів та науковців.

Головне – ми намагаємося забезпечити спадкоємність науково-освітніх шкіл та позитивну кадрову динаміку, відповідність акредитаційним вимогам.

Університет всебічно підтримує професорсько-викладацький склад, студентів, науковців, аспірантів і докторантів.

Методичне та інформаційне забезпечення навчального процесу

Бібліотека відіграє важливу роль у підвищенні якості підготовки фахівців з вищою освітою.

Суттєвого поліпшення потребує матеріально-технічна база бібліотеки.

На сьогодні гостро постало питання кадрового забезпечення бібліотечно-інформаційної діяльності.

Ці завдання вирішуються за умов належного фінансування та високопрофесійного кадрового супроводу. В НГУ опрацьовується такий підхід.

За 2011 р. отримали гриф Міністерства 14 навчальних посібників і три підручника.

Завідувачам кафедр з метою підготовки до акредитації університету необхідно забезпечити наявність затверджених навчальних планів, ОПП та ОКХ.

Важлива складова – інформатизація навчального процесу. У гірничому університеті діють п’ять основних напрямів інформатизації освітнього простору.

В університеті відбувається сталий ріст, щодо кількісного та якісного рівня оснащеності університету засобами обчислювальної техніки.

20 провідними вищими навчальними закладами України має унікальну можливість безкоштовно отримувати доступ до ліцензійного програмного забезпечення фірми Microsoft.

18 мультимедійних проекторів для проведення лекційних і практичних занять, що, спираючись на наявні внутрішні та зовнішні канали зв’язку, дозволяють організувати on-line спілкування в масштабі реального часу з провідними науковцями світу.

Основою комунікаційного середовища у сучасному світі є мережа Інтернет. Саме тому на репутацію університету впливають не тільки досягнення в науковій та освітній сфері, але й висвітлення його діяльності в віртуальному інформаційному просторі.

З метою покращення позиції Національного гірничого університету в найавторитетнішому світовому рейтингу Web-представництва вищих навчальних закладів “Webometrix” розроблено та впроваджується в життя новий офіційний веб-сайт університету. Створено всі умови для систематичного наповнення інформацією кафедрами та структурними підрозділами призначених для них областей сайту.

Випуск 2011 року та працевлаштування випускників

У 2011 році випуск фахівців за всіма формами навчання та освітньо-кваліфікаційними рівнями становив 5751 особи. Найкращі результати показали випускники факультетів ГФ, ГРФ, ММФ, ФБ.

Система безперервної освіти

Важливу роль повинна відігравати система післядипломної освіти, яка є чітким індикатором зв'язків з промисловістю. вки гірничих інженерів у Національному гірничому університеті».

Система заочно-дистанційної освіти

Контингент студентів Інституту ЗДО складає 6172 особи (5813 осіб у минулому році), з них 89,5% навчаються за контрактами.

Взаємодія з ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації

До складу НГУ входять чотири ВНЗ І рівня акредитації: Павлоградський технікум, Марганецький коледж, Автотранспортний технікум, Докучаєвський гірничий технікум. Контингент студентів структурних підрозділів становить 3078 осіб.

За останні три роки число молодших спеціалістів – випускників структурних підрозділів що продовжили навчання в НГУ постійно зростає.

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Національний гірничий університет спрямовує діяльність на зміцнення наукового потенціалу вузу, підвищення результативності та ефективності досліджень, розширення інноваційної інфраструктури університету та захисту прав інтелектуальної власності.

став ключовим для НГУ. Основним завданням цьогонапряму є зміна сутності навчання через значне збільшення кількості викладачів, які займаються науковою діяльністю.

На базі гірничого університету створено центри підтримки науково-дослідної діяльності, пошуку джерел фінансування наукових та освітніх проектів, ведеться нарощування виробництва передової наукової та високотехнологічної продукції. Суттєво зміцнено лабораторну та тестову базу університету, створено засади проведення досліджень нашими науковцями на базі національних та закордонних партнерських вищих навчальних, науково-дослідних та виробничих установ та компаній.

Забезпечується дієва підтримка молодих учених та обдарованої молоді, реалізація програми розвитку молодіжної та студентської науки.

Комерціалізація наукових досліджень, розвиток інноваційної інфраструктури університету

Протягом останніх декількох років спостерігається суттєве збільшення обсягу наукових досліджень, що виконується співробітниками університету. Цей позитивний результат став можливим завдяки вибраному напряму розвитку науки університету, що орієнтований на формування відповідних структур, створених спільно з передовими підприємствами паливно-енергетичного сектору держави, розвиток міжнародної співпраці та своєчасне реагування на запити представників різних сфер бізнесу полягає у комерціалізації наукових ідей. 

Обсяг науково-дослідних робіт на рік складає 10 099,8 тис. грн.

Важливим стало залучення коштів за державним замовленням.

Організація наукових програм міжнародного співробітництва

Розвиток міжнародних наукових і освітніх зв’язків є одним з пріоритетних напрямів розвитку університету. З цією метою в університеті створено відділ управління проектами та відділ міжнародних освітніх проектів. Значно розширено співпрацю з закордонними вищими навчальними та науково-дослідними закладами. Наукові колективи НГУ беруть участь в міжнародних програмах, ініційованих Департаментом міжнародного співробітництва МОНмолодьспортУкраїни, Державним фондом фундаментальних досліджень, Українським науково-технологічним центром, Державним департаментом США, Єврокомісією (програма TEMPUS), Міжнародним університетом ресурсів (IUR), Північно-Атлантичним альянсом (NATO).

Унікальним стало виконання спільного науково-дослідницького проекту у рамках співпраці між НГУ та Головного інституту гірництва (Катовіце, Польща).

Покращення наукових видань університету

Успішна наукова й освітня діяльність можлива за умови тісної співпраці з українськими та закордонними колегами. Одним з найважливіших результатів такої діяльності є якісні наукові публікації для обміну новою інформацією та її критичного осмислення.

Постійно збільшується кількість публікацій у фахових виданнях України (понад 2500 на рік) та закордонних виданнях (майже 300 на рік). Зростає кількість опублікованих, як самостійно, так і у співавторстві, робіт студентів.

Суттєві зміни стосуються оформлення та змістовного наповнення спеціалізованого журналу «Науковий вісник НГУ». Його роботу виведено на якісно новий рівень.

Кардинально змінено внутрішній зміст видання: зусиллями редакції значно підвищено науковий рівень опублікованих статей.

Трансфер технологій у виробництво

Важливим напрямом наукової діяльності Національного гірничого університету є трансфер технологій у виробництво. З цією метою успішно діють та формуються структурні підрозділи.

Для стимулювання науково-дослідної, інноваційної діяльності та здійснення комерціалізації науково-технічних розробок в університеті створено бізнес-інкубатор.

Створений бізнес-інкубатор (доц. Пашкевич М.С.) більше розуміється творчою науковою молоддю, сприймається професурою як важлива складова Центру інноваційного розвитку.

З метою сприяння інноваційному розвитку за участю бізнес-інкубатора НГУ проведено низку науково-практичних конференцій та семінарів.

Дослідниками НОЦ у квітні 2011 року взято участь у конкурсі науково-дослідних проектів українських та американських молодих учених.

Від НОЦ університету подані три заявки (керівники: д.т.н.. Рудаков Д.В., к.т.н. Бабець Д.В., к.т.н. Кириченко В.Є) стали переможцями конкурсу.

Важливо для університету розвивати механізми залучення позабюджетних коштів.

Освіта і наука мають бути партнерами з бізнесом. Тому кожна кафедра (факультет) повинні опрацьовувати ці контакти з національним бізнесом, іноземними партнерами. Українським бізнесменам варто розуміти важливість і перспективність інвестицій.

Гірничий університет працює над підвищенням мобільності студентів і викладачів.

Завдання університету — не просто створювати наукові розробки, а робити це спільно зі студентами. Такий підхід реалізовано в НОЦ і ННЦ університету.

НГУ починає співпрацю з компанією Bosch-центр (Університет Ройтлінгену, Німеччина).

Для нас також важливо, аби іноземні компанії поставляли до НГУ необхідне устаткування і матеріали для проведення досліджень і практики студентів.

Ми вважаємо, що тендерні процедури потрібно прибрати з науки, освіти і взагалі з інноваційного напряму, залишивши їх тільки для освоєння коштів, що виділяються з держбюджету. 

Важливою складовою законодавчого поля інноваційної діяльності повинні стати закон і нормативні акти, в яких буде врегульовано питання надання податкових і митних пільг генераторам інновацій.

Завдання держави – створити ефективне законодавство і здійснити комплекс заходів саме по стимулюванню високотехнологічної промисловості для того, щоб відновити свою функцію замовника.

На законодавчому рівні необхідно створювати таке інноваційне середовище, де освіта і наука будуть об'єднані.

Система інформаційно-комп’ютерного забезпечення науки та іміджева робота

Підтримка процесу становлення й розширення інноваційної інфраструктури, реалізація пріоритетних напрямів наукової діяльності сьогодні неможлива без активного використання інформаційних ресурсів сучасного рівня.

Для наукових розробок, а також організації освітнього процесу успішно впроваджені ліцензійні пакети програмного забезпечення.

Сьогодні у рамках локальної мережі nmu.local створюється новий програмний продукт, основною метою якого є поєднання сучасних загальноуніверситетських електронних ресурсів, що дозволить у поточному режимі оновлювати інформацію про діяльність, досягнення та здобутки кожного науково-педагогічного працівника.

У локальній мережі НГУ на сервері НДЧ (домен NGU) створено інтерактивну папку відкритого доступу з бібліотекою стандартів, планів видання монографій, переліком вітчизняних та іноземних грантів, премій і стипендій для молодих вчених, аспірантів та студентів університету.

Напрям на оновлення матеріальної, лабораторної та тестової бази університету є одним із основних у роботі науково-дослідної частини (Слайд Н7). Лабораторії унікального обладнання Науково-навчального центру та Науково-освітнього центру поступово наповнюються додатковим обладнанням. Цей процес рухається недостатньо високими темпами і вимагає активізації.

Патентно-ліцензійна робота

За звітний період патентно-ліцензійною роботою охоплено всі прикладні та фундаментальні НДР відповідно до чинної нормативної бази патентного законодавства України. Виконувалась системна практична співпраця розробників і фахівців патентної справи.

Із виконуваних НДР виявлено 51 охороноспроможну тему.

Постійно здійснюється порядок визначення технічного рівня завершених охороноспроможних НДР. У поточному році завершено 40 таких тем з підтвердженням високого науково-технічного рівня на основі винаходів, корисних моделей та технічних рішень «ноу-хау».

Одержано 80 патентів України (67 – за участю докторантів, аспірантів істудентів).

Підтримуються чинними 436 патентів в Україні та Росії.

Проводиться робота щодо комерціалізації патентів НГУ за кордоном.

Реалізація програм молодіжної співпраці, підготовка кадрів

Підготовка кадрів ведеться через відділ аспірантури та докторантури. На бюджетних умовах – 134 аспіранти, з відривом від виробництва – 125. Захист кандидатських дисертацій залишається на стабільному рівні у межах 20-30 робіт на рік, а докторських зростає на 2-4 роботи на рік. Поточного року захищено 34 кандидатських та 11 докторських дисертацій.

Підготовка кадрів та передача традицій наукових шкіл провадиться через низку започаткованих програм: «Нам – 30», «Обдарована молодь», «Потенціал» та «Магістр - аспірант».

Протягом 2011 року 85 студентів університету взяли участь у ІІ турі Всеукраїнської олімпіади з 28 дисциплін та напряму підготовки.

Робота у галузі студентської та молодіжної науки, передача наукових традицій та внесення доробку науково-дослідної роботи у навчальний процес є одними із визначальних при складанні загального рейтингу університету. У порівнянні з іншими вищими навчальними закладами вона знаходиться не належному рівні.

ершочерговим завданням є проведення олімпіад за базовими навчальними дисциплінами.

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Міжнародне співробітництво набуває особливого значення і є невід'ємною складовою діяльності Національного гірничого університету. Саме цій меті відповідають пріоритетні напрями міжнародної діяльності, що визначені Програмою розвитку Національного гірничого університету на період до 2020 року.

Міжнародні контакти

Гірничим університетом встановлено результативні міжнародні контакти із закордонними університетами й установами, розвинуто участь у міжнародних науково-освітніх організаціях.

У гірничому університеті відпрацьовуються моделі євроінтеграції.

Міжнародну діяльність університету протягом останніх років було підпорядковано основній меті дослідницького вищого навчального закладу: створення трикутника знань «освіта – наука – інновації» шляхом конструювання нових і подальшого розвитку існуючих контактів із закордонними партнерами. Дієве та результативне співробітництво з університетами та установами Німеччини.

Успішно реалізується співробітництво з університетами та установами Польщі.

Маємо ефективне співробітництво з університетами та установами Росії.

Здійснюється співробітництво з університетами та установами Центральної та Західної Європи, Близького Сходу.

Співробітництво за визначеними програмами з університетами та установами Азії, США і Канади.

Міжнародні наукові та освітянські проекти, академічні обміни

На кафедрах та в лінгвістичних центрах системну викладацьку роботу здійснюють спеціалісти з провідних ВНЗ та установ Німеччини, Польщі, США, Великої Британії, Канади, Нідерландів.

Пройшли довгострокові наукові стажування в Есслінгенському університеті прикладних наук та Ройтлінгенському університеті техніки та економіки 7 молодих науковців і студентів Інституту електроенергетики НГУ.

Підготовлено дві дисертаційні роботи з використанням принципів подвійного наукового керівництва.

В рамках програм робіт Центру кооперації Дніпропетровськ – Магдебург в 2010-2011 роках виконано науково-технічний проект з оптимізації видобутку та переробки вапняку.

Спеціалісти НГУ брали участь у виконанні спільних українсько-польських наукових проектів: «Воднево-орієнтована підземна газифікація вугілля».

Наш університет відвідала Комісія по акредитації програм МВА Франклін Університету і винесла позитивну оцінку.

Університет значно посилив свої позиції у представництві найбільш престижного американського Фонду ім. Фулбрайту.

Державним агентством України з питань науки, інновацій та інформатизації та Фондом CRDF було оголошено конкурс науково-дослідних проектів українських та американських молодих учених.

Всі заявники стали переможцями міжнародного конкурсу.

 Вагомим досягненням кафедри електропривода слід вважати встановлення плідних робочих контактів з відомою фінською компанією VАCОN.

З вересня 2011 р. за участю спеціалістів Інституту економіки НГУ (університет-партнер) і спеціалістів провідних університетів та організацій Німеччини, Нідерландів, Литви, Ізраїлю, України та Росії розпочалася реалізація ТЕМПУС проекту «Дворівнева навчальна програма з електронної комерції для потреб інформаційного суспільства Росії, України, Ізраїлю».

Одинадцять студентів і аспірантів факультетів ГФ, ФБ, ЕЕФ і ММФ стали переможцями конкурсу по відбору на навчання та стажування у провідних вищих навчальних та наукових установах закладах за кордоном.

Поширюються контакти НГУ із університетами Ізраїлю, отримує розвиток співробітництво зі шведським Університетом Заходу (Троллхеттен), встановлено робочі контакти з Університетом Хаджеттепе (Анкара, Туреччина).

Доцент Дичковський Р.О. у грудні 2011 року відвідав США у складі делегації представників системи вищої освіти України.

Такий візит допомагає учасникам зрозуміти децентралізований характер системи освіти США і розмаїття вищих навчальних закладів, а також сформулювати стратегію для майбутньої співпраці.

Розширення масштабів програми ЄС у сфері освіти висуває перед НГУ нові умови організації і підготовки студентів і науковців-стажистів, що сьогодні здійснюють провідні кафедри (факультети). Ми підсилимо вимогливість до стажистів, додатково надамо їм освітні послуги (безкоштовно).

Однією з найвідоміших європейських форм кооперації досліджень за пріоритетними напрямами є рамкові Програми з досліджень.

НГУ потрібно постійно аналізувати основні чинники виконання спільних проектів, зацікавленість зарубіжних компаній і фірм у виконанні досліджень, отриманні необхідних інновацій з ключових науково-технічних напрямів, де НГУ має фахівців і високу результативністьвпровадження. Потрібно працювати з зарубіжними партнерами гірничого університету, у першу чергу, Німеччини, Польщі, Австрії, Китаю, Швеції, Фінляндії, США.

Міжнародні наукові форуми, публікації у закордонних виданнях

Поширюється участь науково-педагогічних працівників, аспірантів і студентів університету в престижних міжнародних наукових форумах.

У 2011 р. представники гірничого університету взяли участь у роботі більш ніж 30 міжнародних конгресів, симпозіумів, конференцій, виставок, семінарів.

Понад 750 студентів були учасниками міжнародних студентських олімпіад та конференцій як в Україні, так і закордоном. Гірничим університетом отримано нагороди (9 нагород) на міжнародних виставках у галузі науки, освіти, технологій, на яких репрезентовано здобутки НГУ.

Збільшуєтьсякількість публікацій вчених університету в закордонних журналах з високим індексом цитування.

У 2011 році в університеті навчалися за 19 напрямами підготовки, що включають 24 спеціальності, 208 іноземних громадян: 165 студентів, 4 аспіранта, 38 слухачів ПВ.

Аспекти міжнародної діяльності в гуманітарно-культурологічній сфері

шість лінгвістично-культурних центрів, що демонструють активне співробітництво з США, ФРН, Великою Британією, Іспанією, Польщею, Японією.

Фінансові показники

Загальні фінансові показники діяльності ННЦ міжнародного співробітництва за 2011 рік. склали 4 479 882 грн. і 40 тис. євро.

Спостерігається тенденція зростання фінансових показників діяльності структурних підрозділів УМЗ (збільшення фінансових надходжень на 13,4 % у порівнянні з 2010 роком.).

 

РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ  МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ

 Гуманітарний розвиток України є процесом удосконалення суспільства у напрямі наближення до потреб людини в усіх сферах суспільного життя, ство­рення умов для максимального розвитку національної культури.

Широке обговорення «Концепції гуманітарного розвитку Украї­ни на період до 2020 року» відбулося у вищих навчальних закладах України. Воно показало глибоку зацікавленість зі змістом Концепції з боку викладачів і співробітників навчальних закладів.

Гуманітарна освіта і виховання в гірничому університеті є невід’ємними складовими навчального процесу. Кафедрами і центрами досягнуто вагомих здобутків у реалізації гуманітарної складової освіти та виховному процесі, забезпечено подальший розвиток інфраструктури Інституту гуманітарних проблем.

Важливим центром гуманітарно-виховної роботи на загальноуніверситетському рівні виступає кафедра історії та політичної теорії й Інститут гуманітарних проблем.

Особливо плідно й активно діє Центр культури української мови ім. Олеся Гончара. Важливою ланкою в організаційно-виховній роботі кафедри та Інституту є діяльність клубів за інтересами для студентської молоді.

Кафедра історії та політичної теорії, Інститут гуманітарних проблем у 2011 р. активно продовжують видання навчальної та наукової літератури. Співробітниками кафедри було видано збірник праць на пошану академіка НАН України П.Т.Тронька «Обранець історії» та три наукових монографії.

Протягом звітного періоду отримали подальший розвиток міжнародні зв’язки кафедри історії та політичної теорії та Інституту гуманітарних проблем. Здійснюється договірне співробітництво в сфері розвитку педагогічних технологій ті інноваційних методів навчання з Могильовським університетом та Інститутом вищої школи (Республіка Білорусь).

Інститут приєднався до реалізації широкомасштабного міжнародного науково-освітнього проекту «Інтеркультуралізм та сталий розвиток» на базі Університету Заходу (Троллхеттен, Швеція).

Кафедрою філософії удосконалювалися наукові основи теорії і практики гуманітарної освіти. При кафедрі активно працює Лабораторія гуманної педагогіки.

Центр естетичного розвитку поглиблює просвітницьку роботу та впроваджує дослідницьку форму діяльності.

Міжнародний Центр інженерної педагогіки  отримав престижний диплом IGIP (UA-002) та акредитаційне свідоцтво щодо надання міжнародного сертифікату «Європейський інженер-викладач».

Кафедра філософії продовжує розвивати плідні творчі стосунки із закордонними науковими та освітніми установами.

Культурно-освітній центр НГУ продовжує активно працювати над виявленням та підтримкою талановитих студентів. Команда НГУ виборола перше місце на Всеукраїнському молодіжному творчому фестивалі «Студентська республіка – 2011» (Київ).

Кафедрою фізичного виховання проводилася активна спортивно-масова робота. Команди НГУ – 4000 студентів та співробітників університету взяли участь у 28 міських та обласних змаганнях, виборовши 190 призових місць.

Геолого-туристичний клуб «Вертикаль» здійснює пропаганду здорового способу життя. Сучасна студентська молодь НГУ виступає активним та повноправним партнером адміністрації вузу в освітньому процесі, забезпечуючи і захищаючи права та інтереси студентства.

Студентське самоврядування в НГУ здійснюється на демократичних засадах на рівнях університету, факультету, курсу, академічної групи, гуртожитку, ініціативної групи. Важливою складовою самоврядування в університеті є добровільні об’єднання студентської молоді за уподобаннями – студентські ініціативи.

 

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ 

2011 рік  у фінансово-економічному плані для гірничого університету був складним. Бюджет університету склав близько 155,9 млн. грн. (видатки за всіма джерелами).

Мінімальна заробітна плата за рік збільшилась на 63 грн.: з 941 до 1004 грн. Заробітна плата професорсько-викладацького складу збільшилась більш  помітно: професора –  на  637 грн.; доцента – на 534 грн.; асистента  362 грн. (к.т.н.) та 319 грн. (без наукового ступеню)

Якщо раніше бюджетними коштами покривалось до 80 % витрат на комунальні платежі, то у 2011 році бюджет покрив лише 23,4 % витрат. Тобто, університет вимушений витратити у 2011 році на комунальні послуги 9 млн. грн. власних коштів. А це втричі більше, ніж у 2010 році.

При цьому витрати по спецфонду від загальної потреби склали: у 2005 р. – 29,3 %, 2006 р. – 25,8 %, 2007 р. – 29,4 %, 2008 р. – 13,7 %, 2009 р. – 39,8 %, 2010 р. – 35,7 %, 2011 р. близько 76,6 %.

На соціальний захист співробітників і студентів у 2011 році витрачено близько 4835,5 тис. грн.  У санаторії-профілакторії університету за 2011 рік оздоровлено 770 студентів, введено в дію ванне відділення та кабінет теплолікування.

  На розвиток матеріальної бази у 2011р.  університет витратив більше 7 млн. грн. Для забезпечення навчального процесу придбано за кошти спецфонду обладнання на суму 2352 тис. грн.  На ремонтні роботи використано близько 4,7 млн. грн.

 

В  И  С  Н  О  В  К  И

1. Світ сьогодні існує в умовах жорсткої конкурентної боротьби. В ній виграють ті країни, які здатні готувати якісний людський капітал за найновітнішими напрямками розвитку науки і технологій.

2. Університети мають виконувати свою місію. Зміцнюючи й розвиваючи матеріальну базу, інфраструктуру університетів, ми зберігаємо для майбутнього можливість роз­в’язання важливих  завдань, — підготовки якісного людсь­кого капіталу, який буде здатний здійснити масштабні перетворення в країні.

Якість освіти, її зміст  —  це спрямовані головні зусилля нашого університету по реформуванню освіти. Якісну освіту зорієнтовано на особистість, збільшення потенціалу обдарованої молоді. Тому основну увагу має бути приділено кафедрами щодо виявлення творчо здібних студентів.

3. Університет повинен генерувати знання і змінювати свідомість. Щоб університети виконували цю роль, потрібно надати їм свободу, університетську автономію.

Саме університети повинні давати відповіді на найважливіші суспільні запити. Гірничий університет реалізує цю формулу діяльності на практиці, дотримуючись принципу: НГУ – відповідність Часу.

4. Нові підхо­ди в управлінні навчальним закладом стають вирішальними. Новітні комп'ютерні технології, і це по­казав досвід провідних університетів світу, — основа успішності й конкурентоспроможності вищого навчального закладу. Належне фінансування і відповідна автономія університетів забезпечить українським ВНЗ динамічний розвиток.

Освіта і країна можуть стати конкурентоспроможними тільки шляхом діалогу і співпраці у форматі "наука – освіта – інновації" між навчальними закладами, державою і бізне­сом, завдяки обміну и співробітництву між ними. В цьому нас переконав досвід 2011 року.

5. Ми всі – студенти, викладачі, співробітники – створюємо свій гірничий технічний університет за європейською моделлю. Для цього були відкриті нові факультети і кафедри, нові спеціальності та спеціалізації. Нарощено студентський контингент університету відповідно до потреб ринку праці, досягнули балансу між обся­гами підготовки наших випускників та потребами нашого суспільства. Вагомим фактором, як показав час, стало створення вільної атмосфери, коли людина себе комфортно почуває в гірничому університеті. Наші прин­ципи ґрунтуються на повазі до людської праці, толе­рантності до різноманітних думок і вибору людини.

Наші наукові цілі: прорив до світової університетської спільноти по всіх прийнятних наукових напрямах, необхідних для інноваційного розвитку економіки країни. Університет все більше змінює свій інформаційно-інноваційний імідж. Сьогодні всі факультети поступово розробляють свої веб-сайти англійською мовою, адже нас повинні бачити ззовні. Ми поступово переходимо до викладання ан­глійською мовою. Для цього потрібно підготувати покоління викладачів. Ми все більше долучаємося до світових наукових про­ектів та програм. Рівень їх виконання підтверджує високу фахову підготовку наших випускників і науковців. Це забезпечує університету високий рейтинг в Україні та за кордоном. Вчимося працювати з національним бізнесом. На цій основі зміцнюємо інтелектуальний потенціал гірничого університету, оснащуємо наші лабораторії сучасною технікою, інформаційними ресурсами. Університет здатний зробити більше при відповідному законодавстві, необхідній автономії.

6. Ми підвели головні підсумки 2011 року. Для гірничого університету цей рік був знаковим, високорезультативним в усіх сферах діяльності. Визначили важливі першочергові завдання НГУ на новий рік в контексті Програми розвитку Національного гірничого університету на період до 2020 року. Наголошуємо на активних діях реального внеску в забезпечення якості освіти, розвитку наукових досліджень та інновацій, співпраці університету з національним бізнесом і міжнародними інституціями, досягнення високих показників міжнародних рейтингів.

Цю важливу місію Національний гірничий університет буде здійснювати результативно і достойно. Хай нам щастить, шановні колеги,  на цьому шляху.

 НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ РЕКТОРА

 Наукова діяльність: академік НАН України, член бюро Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України, директор Інституту гірничої та металургійної електроенергетики НАН і МОН України.

Педагогічна діяльність: завідувач кафедри систем електропостачання, професор; навчальне навантаження – лекції з дисципліни „Перехідні процеси в системах електропостачання.

Науково-педагогічні здобутки: У 2011 році особисто отримано диплом на наукове відкриття в галузі глибоководного видобутку корисних копалин, сім патентів України, надруковано два навчальних посібника, дві монографії, 12 наукових статей і  доповідей.

Громадська робота: член Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки, Всесвітнього гірничого конгресу та Європейського товариства з інженерної освіти, бюро Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України.


До списку


На головну
© 2006-2020 Інформація про сайт