Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Статистика відвідувань

html counterсчетчик посетителей сайта

   
Барташевський.jpg

БАРТАШЕВСЬКИЙ СТАНІСЛАВ ЄВГЕНОВИЧ

Гірничий інженер-економіст, кандидат технічних наук, доцент, заступник декана гірничого факультету з виховної роботи.

Доцент кафедри транспортних систем і технологій, кандидат технічних наук. Працює на кафедрі з 1995 р. після закінчення Дніпропетровського гірничого інституту імені Артема за спеціальністю «Економіка та управління в галузях гірничої справи та геологорозвідки».

В даний час читає лекції з дисциплін: «Транспортні системи гірничих підприємств», «Основи теорії транспорту», «Методи управління шахтними вантажопотоками», «Організація і планування гірничих робіт», «Основи теорії та розрахунок засобів механізації переміщення вантажів» для студентів гірничого факультету та інституту заочно-дистанційної освіти, керує курсовими і дипломними проектами.

Крім викладацької роботи займається громадською роботою: з 2004 року виконую обов'язки заступника декана гірничого факультету з виховної роботи, з 2012 заступник директора гірничого інституту з виховної роботи.

Дисертацію на звання кандидата технічних наук захистив під керівництвом Ширіна Л.Н. в 2003 року, доцент кафедри транспортних систем і технологій з 2006 року.

Основна наукова діяльність спрямована на вдосконалення техніко-економічних показників роботи шахтних локомотивів, розробку транспортно-технологічних систем автономного газопостачання віддалених споживачів.

Публікації.

Всього 26 публікацій, брав участь у написанні 4 наукових посібників, 2-х галузевих нормативних документів, довідника гірничого інженера вугільної шахти з крутим (крутопохилих) заляганням пластів.

Контакти: пр. К.Маркса 19. корп. 7, кім. 507,

тел.: (0562)46-90-42.


Денищенко.jpg

ДЕНИЩЕНКО ОЛЕКСАНДР ВАЛЕРІЙОВИЧ

Гірничий інженер-електромеханік, кандидат технічних наук, доцент.

Працює на кафедрі з 1980 року після закінчення Дніпропетровського гірничого інституту ім. Артема за спеціальністю «Гірнича електромеханіка». 

У теперішній час читає лекції з дисциплін: «Основи теорії транспорту», «Транспорт гірничих підприємств», «Транспортні машини і комплекси як об’єкт автоматизації», «Методологія наукових досліджень» для студентів факультетів будівельних технологій, інформаційних технологій, гірничого й Інституту заочно-дистанційної освіти, керує дипломними та курсовими проектами.

Окрім викладацької роботи на кафедрі займається суспільною роботою: з 1999 р. по 2006 р. займав посаду заступника декана гірничого факультету з навчальної роботи, нині – заступник завідувача кафедри з наукової роботи зі студентами.

Дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук захистив під керівництвом проф. О.О. Ренгевича у 1999 році, доцент кафедри транспортних систем і технологій з 2002 року.

За досягнення у підготовці кадрів для вугільної промисловості України відзначений нагрудним знаком «Шахтарська слава» ІІІ ступеню.

Основна наукова діяльність спрямована на вдосконалення техніки і технології транспортування допоміжних матеріалів і людей у шахтах – канатних доріг, електровозів та дизелевозів.

Публікації:

У сього опубліковано 59 наукових праць, 2 монографії (одна у співавторстві), 1 підручник (у співавторстві), 2 навчальних посібника, 50 авторських свідоцтв та патентів на винаходи і корисні моделі. Приймав участь у роботі науки національних і міжнародних конференцій.

Контакти: пр. К.Маркса 19. корп. 2, кім. 60,

тел.: (0562)46-90-42.


Коровяка.jpg

КОРОВЯКА ЄВГЕНІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Гірничий інженер-технолог, кандидат технічних наук, доцент, заступник завідуючого кафедрою.

Працює на кафедрі з 1997 року після закінчення Державної гірничої академії України за спеціальністю «Підземна розробка родовищ корисних копалин», кваліфікація – "Гірничий інженер".

Дисертацію на здобуття наукового ступеню кандидата технічних наук на тему „Обґрунтування параметрів технологічних схем розробки тонкожильних золоторудних родовищ України” захистив під керівництвом проф. Л.Н. Ширіна у 2004 році, доцент кафедри транспортних систем і технологій з 2007 року, нині – заступник завідувача кафедри.

У теперішній час читає лекції з дисциплін: «Основи теорії транспорту», «Транспортні системи гірничих підприємств», «Проектування гірничого виробництва», «Метрологія, стандартизація та сертифікація», керує дипломними та курсовими проектами, здійснює наукове керівництво аспірантами, магістрами та студентськими науковими роботами.

Основна наукова діяльність пов’язана з вирішенням проблем видобутку та транспортування шахтного метану на вугільних родовищах.

Публікації

Усього опубліковано 40 наукових праць, 1 монографія, 2 навчальних посібника, 5 патентів на винаходи і корисні моделі.

Контакти: пр. К.Маркса 19. корп. 7, кім. 502,

тел.: (0562)46-90-42, e-mail: korovyaka@mail.ru


Лубенець.jpg

ЛУБЕНЕЦЬ МИКОЛА ОЛЕКСІЙОВИЧ

Гірничий інженер-електрик, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник.

З 2004 р. доцент кафедри транспортних систем і технологій. В період з 1991 до 1995 р. навчався в заочній аспірантурі, в 1999 р. захистив дисертацію кандидата технічних наук зі спеціальності підземна розробка родовищ корисних копалин. У 2001 р. присвоєно вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності підземна розробка родовищ корисних копалин. У 2008 р. обраний за конкурсом доцентом кафедри транспортних систем і технологій. У 2011 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри транспортних систем і технологій. Педагогічний стаж складає понад 7 років. Має 70 опублікованих наукових праць, після захисту кандидатської дисертації опубліковано 45 наукових праць, з них 17 у фахових виданнях.

Наукову роботу проводить у відповідності до програм дисциплін, індивідуального плану та теми докторської дисертації. Працює в питаннях передачі тягового зусилля гнучкому тяговому органу тертям, розрахунку конвейєрів, руху поїздів та інших транспортних засобів, стійкості гірничих виробок та шляхів підземного транспорту, розробки родовищ корисних копалин, підземного будівництва і історії науки.

Брав участь у 10 міжнародних науково-практичних та науково-технічних конференціях, у тому числі 3 останні: «Современные пути развития маркшейдерско-геодезических работ на базе передового отечественного и зарубежного опыта» (Дніпропетровськ, 21-23 мая 1997 г.); «Освоение месторождений минеральных ресурсов и подземное строительство в сложных гидрогеологических условиях». (Россия, Белгород, 21-25 мая 2001 г.); «Сучасні проблеми та перспективи розвитку транспорту гірничих підприємств» (Дніпропетровськ, 22-24 листопада 2007 р.).

Навчально-методична робота. Підготував та читає лекції, проводить практичні та лабораторні роботи з дисциплін: «Основи теорії транспорту»; «Метрологія, стандартизація, сертифікація і акредитація»; «Транспортні системи гірничих підприємств»; «Транспортні комплекси кар’єрів»; керує курсовим проектуванням з транспортних дисциплін.

У викладанні названих дисциплін використовує особистий досвід практичної та науково-дослідної діяльності. Бере участь у підготовці навчально-методичних матеріалів для студентів. Розробив робочі програми, методичні вказівки та завдання для контролю знань студентів з зазначених дисциплін.

Контакти: пр. К.Маркса 19. корп. 7, кім. 507,

тел.: (0562)46-90-42.


Расцвєтаєв.JPG

РАСЦВЄТАЄВ ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Гірничий інженер-технолог, кандидат технічних наук, асистент.

У 2004 році закінчив Національний гірничий університет за спеціальністю "Розробка родовищ корисних копалин" та здобув кваліфікацію гірничого інженера з освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр.

З 2004 по 2007 рік навчався в аспірантурі Національного гірничого університету з відривом від виробництва. З листопада 2007 року працює на кафедрі транспортних систем і технологій в Державному вищому навчальному закладі "Національний гірничий університет" на посаді асистента.

Проводить практичні заняття, курсове проектування та виконує перевірку контрольних робіт студентів ДВНЗ «Національний гірничий університет» 2-4 курсів за наступними дисциплінами: «Основи теорії транспорту», «Транспортні системи гірничих підприємств», «Основи наукових досліджень», «Комп’ютерні технології в гірництві», «Інженерна комп’ютерна графіка», «Транспортна логістика гірничих підприємств», «Трубопровідний транспорт газу». Приймає активну участь в роботі та житті кафедри і факультету.

Основна наукова діяльність пов’язана з удосконаленням систем шахтного допоміжного транспорту на базі оптимізації параметрів надґрунтових та монорейкових доріг нового покоління.

Публікації. Опубліковано в 8 наукових праць, з яких 1 написана без співавторів, у тому числі: 5 статей у фахових виданнях; 3 статті в збірниках доповідей конференцій.

Контакти: пр. К.Маркса 19. корп. 7, кім. 502,

тел.: (0562)46-90-42.


Федоренко.jpg

ФЕДОРЕНКО ЕДУАРД АРКАДІЙОВИЧ

Гірничий інженер-технолог, кандидат технічних наук, старший науковий співробітник.

З 2006 р. працює в НГУ доцентом за сумісництвом, а з 2008 р. старшим науковим співробітником кафедри транспортних систем і технологій відповідальним виконавцем по науковій темі.

Читає лекції і веде практичні та лабораторні заняття з чотирьох дисциплін: «Геотехнології гірничого виробництва», «Газопромислові транспортні комплекси», «Автомобільні газонаповнювальні компресорні станції» та «Режими експлуатації систем газопостачання».

Наукова діяльність сьогодення пов'язана з вирішенням проблем транспортування газу по лінійним газопроводам та підготовки його до акумулювання в підземних газосховищах.

Керує студентськими дипломними проектами і роботами науково-дослідного характеру, бере участь в конференціях, форумах, конгресах. Їм опубліковано 24 наукових роботи, має три авторські свідоцтва на винахід, в співавторстві підготовлений до друку підручник «Процеси підземного зберігання газу».

Є куратор студентської навчальної групи, бере активну участь в роботі профорієнтації по набору абітурієнтів в НГУ серед випускників середніх шкіл та технікумів.

Нагороджений медаллю «Ветеран праці».

Контакти: пр. К.Маркса 19. корп. 7, кім. 507,

тел.: (0562)46-90-42.


На головну

© 2006-2019 Інформація про сайт