Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Статистика відвідувань

html counterсчетчик посетителей сайта

Ширин1.jpg

Завідувач випускної кафедри – Ширін Леонід Никифорович, завідує кафедрою транспортних систем і технологій на постійній основі з 1995 року. Закінчив у 1969 році Дніпропетровський гірничий інститут за спеціальністю «Технологія і комплексна механізація підземної розробки родовищ корисних копалин». Докторську дисертацію «Фізико-технічні основи малоопераційної технології розробки тонкожильних крутоспадних родовищ пневмогідравлічними механізованими комплексами» захистив у 1994 році.

Після захисту докторської дисертації опублікував 97 наукових та навчально-методичних праць, з яких у співавторстві 7 навчальних посібників з грифом МОНмолодьспорту України, довідник гірничого інженера вугільної шахти та 3 монографії. Має наукові звання доцента (з 1988 р.) по кафедрі підземної розробки родовищ корисних копалин, професора (з 2001 р.) по кафедрі рудникового транспорту. Ширін Л.Н. є академіком підйомно-транспортної академії України, членом двох спеціалізованих вчених рад на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Д.08.080.03 та Д.08.080.06, відповідно за спеціальностями 05.15.02 – підземна розробка родовищ корисних копалин та 05.05.06 – гірничі машини, членом робочої групи МНК МОН України з напряму «Гірництво».

В умовах інтенсифікації гірничих робіт кафедра розглядає внутрішньошахтний транспорт як невіддільну частину єдиного технологічного процесу гірничого виробництва "виїмка - транспортування - відвантаження корисних копалин споживачу". За цією концепцією традиційно формується і професорсько-викладацький склад кафедри за фахами (механіки : технологи) та  низка базових дисциплін з транспорту гірничих підприємств для напрямів підготовки фахівців гірничого, механічного та електромеханічного профілів.

З 2000 р. за ініціативою Л.Н.Ширіна на кафедрі виконується цільова підготовка фахівців специфічних категорій за спеціалізаціями «Транспортні системи і логістика гірничих підприємств» та «Технології акумулювання та транспортування газу» (з 2005 р.). Форма навчання: денна, заочна і екстернат.

За розробленим кадровим паспортом сформовані поточний і перспективний резерви заміщення посад, що дозволяє планово комплектувати кафедру кваліфікованими педагогічними кадрами здатними вести педагогічну і наукову роботу за напрямами підготовки фахівців. Спрямованість наукової роботи викладачів та їх базова освіта  відповідають профілю дисциплін, що викладаються на кафедрі за програмами спеціалізацій. Викладачі, що працюють за сумісництвом мають досвід професійної роботи на виробництві або у науково-дослідницьких структурах. Середній вік штатних викладачів кафедри становить 52 роки, середній вік професорів – 72 роки, доцентів – 56, асистентів – 29 років.

Згідно з типовим положенням про порядок підвищення кваліфікації викладачі кафедри транспортних систем і технологій постійно здійснюють різнобічне її підвищення. Традиційно використовуються такі форми, як: стажування у галузевих науково-дослідницьких та проектних інститутах; навчання в аспірантурі та докторантурі; захист докторських та кандидатських дисертацій; участь в роботі спеціалізованих вчених рад, міжнародних науково-методичних конференцій. В останні роки, завдяки активній участі представників кафедри в міжнародних форумах і конференціях (Білорусь, Польща, Китай) відновились відрядження науковців за кордон для стажування. Підвищення науково-технічної кваліфікації серед викладачів відбувається також у процесі розробки нових навчальних курсів для обраних спеціалізацій та під час виконання наукової і науково-методичної роботи.

Підготовка фахівців вищої кваліфікації (кандидатів і докторів наук) на кафедрі транспортних систем і технологій проводиться через аспірантуру і докторантуру. В умовах сьогодення стратегічним напрямом наукових досліджень співробітників кафедри є розробка науково-прикладних основ створення високоадаптивних транспортних комплексів основного і допоміжного вантажопотоків на базі транспортного обладнання нового покоління. За цим напрямом сьогодні виконують дослідження представники четвертого і п’ятого поколінь відомої в Україні і за рубежем наукової школи рудникового транспорту ДГІ.

Підтримуючи традиції відомої на Україні і за її рубежем наукової школи рудникового транспорту ДГІ Ширін Л.Н. готує аспірантів, консультує докторантів та здобувачів кандидатських і докторських дисертацій за спеціальностями 05.15.02 «Підземна розробка родовищ корисних копалин» і 05.06.05 «Гірничі машини». Тільки за останні п’ять років під його керівництвом представники четвертого і п’ятого поколінь наукової школи  кафедри захистили 2 докторські (Корнєєв С.В., Проців В.В.) та 4 кандидатські дисертації (Зензеров В.І., Сафонов В.І., Посунько Л.В., Расцвєтаєв В.О.), а докторант Коптовець О.М. доповів у поточному році докторську дисертацію на міжкафедральному семінарі і рекомендований до захисту в спеціалізованій вченій раді за спеціальністю 05.05.06 – гірничі машини. Всього за 90 років існування на кафедрі підготовлено і захищено 87 кандидатських і 12 докторських дисертацій.

Згідно з перспективним планом підготовки фахівців вищої кваліфікації кафедри транспортних систем і технологій передбачається захист кандидатських дисертацій: Інюткіна І.В.(2013 р.), Дячкова П.А. (2013 р.), Сорбата Ю.В. (2014 р.), Астахова В.С. (2014 р.), Михальова Д.В. (2015 р.), Манукяна Є.С. (2015 р.), а також докторської дисертації доцентом Денищенко О.В. (2014 р.).

Усвідомлюючи, що прийнятність поколінь з питань підготовки кваліфікованих інженерних кадрів для гірничої промисловості створюється традицією, кафедра транспортних систем і технологій залучає ведучих фахівців галузі для читання відкритих лекцій студентам, організує зустрічі з ювілярами та проводіть традиційні наукові конференції. За ініціативою Ширіна Л.Н. кафедра провела науково-практичні конференції, присвячені 75-, 80- і 85-річчю заснування кафедри, 100-річчю з дня народження засновника кафедри академіка АН України М.С.Полякова та науково-педагогічні семінари "Спогади про Вчителя та Друга", присвячені 80- і 85-річчю з дня народження професора Б.О. Кузнєцова. 

З метою увічнення памяті засновників наукових напрямів школи рудникового транспорту на кафедрі  введена в дію спеціалізована навчальна аудиторія 7/510 імені професора О.О. Ренгевича та студентський науковий центр імені професора  Б.О. Кузнєцова.

Підтримуючи традиційні науково-виробничi зв’язки з підприємствами вугільної і газонафтової галузей, кафедра ініціює створення навчально-науково-виробничих комплексів «Шахтний метан» з ОП «Шахта ім. О.Ф. Засядька», «Терикон» Ровеньківським гірничим технікумом і ПАТ «Ровенькиантрацит» та «Монорельс» з Ровеньківським гірничим технікумом і ПАТ «Свердловантрацит».

Основні публікації за остані роки

1.Транспортно-складська логістика гірничих підприємств: навч. посіб./ За ред. В.О.Будішевського, Л.Н.Ширіна. – Д.: НГУ, 2010. – 433 с.

2. Справочник горного инженера угольной шахты с крутым (крутонаклонным) залеганием пластов. Под ред. Гребенкина С.С., Янко С.В.,Ширина Л.Н. и др. – Донецк: «ВИК» - 2011. – 420 с.

3. Основи теорії транспорту: навч. посіб./ С.В.Корнєєв, Л.Н.Ширін.− Алчевськ:ДонДТУ,2011.− 353с.

4. Ширин Л.Н., Коровяка Е.А., Инюткин И.В. Обоснование рациональных параметров транспортных выработок для эффективного применения самоходной техники / Материалы международной конференции «Форум горняков – 2010». – Д.: Национальный горный университет, 2010. – С. 172-175.

5. Посунько Л.Н., Расцвєтаєв В.О, Дятленко М.Г, Ширин Л.Н. Комплексная оценка транспортно-технологических схем комбайнового проведения подготовительных выработок в условиях шахт Западного Донбасса. // Проблема горного дела и экологии горного производства: Матер. V междунар. научн.-практич. конф. (14 – 15 мая 2010 г., г. Антрацит) – Донецк: Вебер (Донецкое отделение), 2010. С. 41 – 48.

6. Shirin L., Korovyaka Ye., Astakhov V. Formation of gas hydrates while mine methane extracting and possible methods of the problem solving // Materials of IV International scientific-practical conference “Scholl Underground Mining -2010” / “New techniques and technologies in mining”. – Netherlands: CRC Press / Balkema. – P. 171-173

На головну                                                                                                                           Назад

© 2006-2020 Інформація про сайт