Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Статистика відвідувань

html counterсчетчик посетителей сайта

IMG_8217.jpg

БАРТАШЕВСЬКИЙ СТАНІСЛАВ ЄВГЕНОВИЧ

гірничий інженер-економіст, канд. техн. наук (2004), доцент (2006), завідувач кафедри

Освіта:

1. Дніпропетровський гірничий інститут (1992, «Економіка управління в галузях гірничої промисловості і геологорозвідки», «Гірничий інженер-економіст»).

2. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (2019, спеціальність – «Нафтогазова інженерія та технології», освітня програма «Видобування нафти і газу», кваліфікація: ступінь вищої освіти магістр)

Науковий ступінь:

Кандидат технічних наук, 05.15.02 – Підземна розробка родовищ корисних копалин, (2004), ДК №021746, «Совершенствование технологии проведения выработок буровзрывным способом на базе оптимизации параметров взаимодействия погрузочно-транспортного оборудования».

Вчене звання:

Доцент кафедри транспортних систем і технологій, (2006), 12ДЦ №013752.

Підвищення кваліфікації:

Приватний ВНЗ «Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля» з 10.10.2016 по 11.11.2016. Свідоцтво № 1110 від 11.11.2016 р. Розробка проекту освітньої програми підготовки бакалаврів у галузі знань 01 «Освіта» за спеціальністю 015.14 «Професійна освіта (Нафтогазова справа)».

Працює в університеті з 1995 року. Читає лекції з дисциплін: «Транспортні системи гірничих підприємств», «Основи теорії транспорту», «Методи управління шахтними вантажопотоками», «Організація, планування та управління нафтогазовим підприємством», «Організація і планування гірничих робіт», «Основи транспортування і зберігання вуглеводнів», «Експлуатація систем газонафтопостачання», «Нафто-газосховища», "Міські системи газопостачання".

Основна наукова діяльність спрямована на вдосконалення техніко-економічних показників роботи шахтних локомотивів, розробку транспортно-технологічних систем автономного газопостачання віддалених споживачів.

Крім викладацької роботи займався громадською роботою: з 2004 р. - 2012 р. виконував обов'язки заступника декана гірничого факультету з виховної роботи, з 2012 - 2019р. заступник директора гірничого інституту з виховної роботи.

Публікації за 2016-2022 рік

Публікації у фахових виданнях за профілем кафедри

1.     Барташевський С.Є. Визначення оптимальної кількості автомобілів-таксі за критерієм мінімальних витрат / Новицький О.В., Барташевський С.Є. // Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. №1. −  Луцьк: Луцький НТУ, 2016. − С.122-126.

2.     Барташевський С.Є. Підвищення ефективності взаємодії вантажних та транспортних засобів в умовах циклічно-потокового виробництва / Новіцький О.В., Барташевський С.Є. // Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті. − №3(7). −  Луцьк: Луцький НТУ, 2016. − С.98-103.

3.     Барташевський С.Є. Розвиток шахтного локомотивного транспорту/Барташевський С.Є., Денищенко О.В. // Гірнича електромеханіка та автоматика. −  №97. −   Дніпро: НГУ, 2016. −  С.74-80.

4.     Барташевський С.Є. Нові технології укладання та контролю стану шахних рейкових колій  / Денищенко О.В., Барташевський С.Є., Скляров А.В., Беділо Т.А. // Збірник наукових праць Національного гірничого університету. −  №50. −  Дніпро: НГУ, 2017. – С.170-178.

5.     Барташевський С.Є. Обгрунтування структури шахтного комплексу для чистки рейкової колії / Денищенко О.В., Барташевський С.Є., Расцвєтаєв В.О., Єгорченко Р.Р. // Збірник наукових праць Національного гірничого університету. −  №51. −  Дніпро: НГУ, 2017. – С.105-108.

6.     Денищенко О.В.,Барташевський С.Є. Підвищення тягово-гальмівних показників шахтного локомотивного транспорту електричними методами / Денищенко О.В., Барташевський С.Є. // Збірник наукових праць Національного гірничого університету. −  №53. −  Дніпро: НГУ, 2018.            – С.129-137.

7. Барташевський С.Є. Дослідження методів кластерізації родовищ нафти Дніпровсько-Донецької западини з метою створення їх класіфікації за вмістом металів (на прикладі V) / А. М. Єрофєєв, В.В. Ішков, Є.С. Козій, С.Є. Барташевський // Наукові праці ДонНТУ №1(25)-2(26), 2021 – С. 83-92

Публікації у виданнях з високим індексом цитування (Scopus, Web of Science)

8.                                Olena Svietkina , Stanislav Bartashevskyi, Valeriy Nikolsky, Kostiantyn Bas, Peter Chlens, Victor Zaharchuk  "Obtaining Proton-Exchange Membranes of Fuel Cells from Natural Filling Agents to be Used for Vehicles"      Стаття.            Solid State Phenomena, Vol. 277, pp. 241-250, 2018.

9.                                 L. N. Shirin, S. E. Bartashevsky, O. V. Denyshchenko, R. R. Yegorchenko, Impruving the capacity of mine degassing pipelines // Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu, 2021, № 6 / С.72-76

10.                            Jami Sami Haddad, Oleksandr Denyshenko, Stanislav Bartaqshevskyi, Valerii rastsvetaev, Oltksii Cherniaeev / Reducing wear of the mine ropeways components basing upon the studies of their contact interaction // Arch. Min. Sci. 66 (2021), 4, 579-594 DOI: https://doi.org/10.24425/ams.2021.139598

Монографії, методичні та навчальні посібники з грифом Вченої ради

11.     Барташевський С.Є. Транспортування нафти, нафтопродуктів і газу: навчальний посібник для студентів спеціальності 185 «Нафтогазова інженерія та технології»/ Л.Н. Ширін, О.В. Денищенко, С.Є. Барташевський, Є.А. Коровяка, В.О. Расцвєтаєв. −  Нац. техн. ун-т. – Д. : НТУ «ДП», 2018. –  185 с. (Рекомендовано до видання вченою радою НТУ «Дніпровська політехніка» як навчальний посібник, протокол № 5 від 24.04.2018 р.)

12.        Барташевський С.Є. Зберігання нафти, нафтопродуктів і газу: навчальний посібник для студентів спеціальності 185 «Нафтогазова інженерія та технології» / Л.Н. Ширін, О.В. Денищенко, С.Є. Барташевський, Є.А. Коровяка, В.О. Расцвєтаєв. – Нац. техн. ун-т. – Д. : НТУ «ДП», 2020.      – 185с. (Рекомендовано до видання вченою радою НТУ «Дніпровська політехніка» як навчальний посібник, протокол № 5 від 26.03.2019 р.)

Публікації в збірниках Всеукраїнських та міжнародних конференцій

13. Барташевський С.Є. Диверсифікація джерел газопостачання на основі системи «Віртуальний колектор» / Збірник праць   “Школа підземної розробки” тези доповідей ХІ міжнародна науково-практична конференція, Бердянськ – Д.: Лізунов Прес, 2017. – 162 с.

14. Денищенко О.В., Барташевський С.Є., Єгорченко Р.Р. Підвищення автономності шахтних локомотивів / Збірник наукових праць міжнародної конференції «Сучасні інноваційні технології підготовки інженерних кадрів для гірничої промисловості та транспорту 2017».  – Д.:НГУ, 2017. – 676 с.

15. Барташевський, С.Є., Денищенко, О.В., Коровяка, Є.А. Автоматизована система газозабезпечення з низькодебетних свердловин. / Матеріли ІІ міжнародної науково-технічної конференції "Машини, обладнання і матеріали для нарощування вітчизняного видобутку нафти і газу PGE  –  2018"  24 – 27 квітня 2018 р. – Івано-Франківськ: НТУНГ, 2018. – С. 280 – 283.

Патенти на винахід та корисну модель

16.                   Барташевський С.Є., Денищенко О.В., Коптовець О.М. Шахтний локомотив / Пат. на винахід №111768 Україна МПК B61C 15/02, B60T 8/18, B60T 8/17, № а 2014 08398; заявл. 23.07.2014; опубл. 10.06.2016 Бюл. № 11

17.                   Денищенко О.В., Барташевський С.Є., Васильчикова О.Є., Дмитрук О.О. Пристрій для відокремлення та транспортування феромагнітних матеріалів / Пат. на корисну модель №106858 Україна, МПК B03C 1/06, B65G 15/00, № u 2015 11002;  заявл. 10.11.2015;  опубл. 10.05.2016 Бюл. № 9

18.                   Денищенко О.В., Барташевський С.Є., Барташевська Л.І. Шахтний рейковий шлях / Патент на корисну модель № 110487, МПК E01B 9/00, № u 2016 03955; заявл. 11.04.2016; опубл. 10.10.2016. Бюл. № 19

19.                   Денищенко О.В., Барташевський С.Є. , Барташевська Л.І. , Козіна І.В. Шахтний електровоз / Пат. на винахід № 113008, МПК B61C 3/00, B61D 11/00, B61C 15/00, № а 2014 13491; заявл. 15.12.2014; опубл. 25.11.2016 Бюл. № 22

20.                   Денищенко О.В., Барташевський С.Є., Шипунов С.О., Барташевська Л.І. Крутопохилий конвеєр / Патент на корисну модель № 112716, МПК B65G 15/42, B65G 15/16, № u 2016 07044, заявл. 29.06.2016, опубл. 26.12.2016 Бюл. № 24

21.                   Чеберячко С.І., Денищенко О.В., Барташевський С.Є., Єгорченко Р.Р. Шахтний електровоз / Патент на корисну модель № 112717, МПК E21F 13/02, B61C 17/06, № u 2016 07046,  заявл. 29.06.2016; опубл. 26.12.2016 Бюл. № 24

22.                   Денищенко О.В., Барташевський С.Є., Барташевська Л.І., Ганіч Д.К. Транспортний комплекс для доставки гірничої маси та допоміжних матеріалів під час проведення гірничих виробок / Патент на корисну модель № 112715, МПК B65G 47/00, № u 2016 07043; заявл. 29.06.2016; опубл. 26.12.2016. Бюл. № 24

23.                   Барташевський С.Є., Денищенко О.В., Мініч Д.В., Барташевська Ю.М. Шахтний локомотив  / Патент на корисну модель №118539, МПК B61C 15/00, B61B 7/00, № u 2017 02330; заявл. 13.03.2017; опубл. 10.08.2017. Бюл. № 15

24.                   Денищенко О.В., Барташевський С.Є., Васильчикова О.Є., Дмитрук О.О. Пристрій для відокремлення та транспортування феромагнітних матеріалів / Патент на винахід №115802, МПК B03C 1/18, B03C 1/06, B03C 1/12, № а 2015 09941; заявл. 12.10.2015; опубл. 26.12.2017. Бюл. № 24

25.                   Барташевський С.Є., Денищенко О.В., Коптовець О.М. Транспортний комплекс для доставки гірничої маси та допоміжних матеріалів під час проведення гірничих виробок / Патент на винахід №11769, МПК Е21F 13/08, E21F 13/02, B65G 47/00, № a 2016 06189; заявл.07.06.2016; опубл. 25.09.2018 Бюл. №18

26.                   Денищенко О.В., Барташевський С.Є., Барташевська Л.І. Шахтний рейковий шлях / Патент на корисну модель № 115925, МПК Е01В 9/02, Е01В 23/02, № а 2016 03516; заявл. 04.04.2016; опубл. 10.01.2018. Бюл. № 1

27.                   Денищенко О.В., Барташевський С.Є., Васько Д.В., Посунько Л.М. Спосіб герметизації дегазаційних шахтних трубопроводів / Патент на корисну модель № 122740, МПК F17D 5/02, B05D 1/00, E21F 7/00, № u 2017 07555; заявл. 17.07.2017; опубл. 25.01.2018. Бюл. № 2

28.                   Денищенко О.В., Барташевський С.Є. Канатна дорога / Патент на корисну модель № 122739, МПК B61B 12/00, B61B 7/00, № u 2017; заявл. 17.07.2017; опубл. 25.01.2018. Бюл. № 2

29.                   Денищенко О.В., Барташевський С.Є. Система газозабезпечення / Патент на корисну модель № 124699, МПК F17C 5/06, F17D 1/00, E21B 43/00, № u 2017 08511; заявл. 19.08.2017; опубл. 25.01.2018 Бюл. № 8

30.                   Денищенко О.В., Барташевський С.Є. Шахтний електровоз / Патент на винахід №118272, МПК B60L 11/18, E21F 13/02, B61C 17/06,  №  а 2016 06699; заявл. 21.06.2016; опубл. 26.12.2018. Бюл. №24

31.                   Денищенко О.В., Барташевський С.Є., Шипунов С.О., Барташевська Л.І. Крутопохилий конвеєр / Патент на винахід № 118273, МПК B65G 15/16, B65G 15/42, № a 2016 06715; заявл.21/06/2016; опубл. 26.12.2018 Бюл. № 24

32.                   Денищенко О.В., Барташевський С.Є., Система кар΄єрного транспорту / Патент на корисну модель № 131525, МПК E21C 41/26, E21C 41/30, E 21C 47/00, № u 2018 05283; заявл. 14/05/2018; опубл. 25.01.2019. Бюл. № 2

33.                   Денищенко О.В., Барташевський С.Є., Спосіб визначення місця розгерметизації шахтних дегазаційних трубопроводів. / Патент на корисну модель № 131999, МПК  E21F 7/00,  B05D 1/00, № u 2018 08489; заявл. 06.08.2018; опубл. 11.02.2019 Бюл. № 3

34.                   Єгорченко Р. Р., Барташевський С. Є., Барташевська Ю.М., Денищенко О. В. Комплекс для очищення рейкової колії / Патент на корисну модель № 121875, МПК E21F 13/02, B61C 15/00, B61B 7/00, № u 2017 02563; заявл. 20.03.2017; опубл. 26.12.2017. Бюл. № 24

 

Отримала такі сертифікати:

Ітерактивні методи у викладанні

XI International scientific & practical conference School of Underground Mining

International Seminars in Ukraine, Armenia and Georgia

На головну                                                                                                                         Назад

© 2006-2023 Інформація про сайт