Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Статистика відвідувань

html counterсчетчик посетителей сайта


prpzg2.jpg
Транспортування нафти, нафтопродуктів і газу

Навчальний посібник. Л.Н. Ширін, О.В. Денищенко, С.Є. Барташевський, Є.А. Коровяка, В.О. Расцвєтаєв ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка". - Дніпро: НТУ "ДП", 2019. - 203 с.

Зміст навчального посібника відповідає робочій програмі дисципліни "Транспортування і зберігання вуглеводнів", що розроблена на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 185 Нафтогазова інженерія та технології

Викладено теоретичні положення застосування й конструктивні особливості методики експлуатаційних розрахунків залізничного, автомобільного, водного, трубопровідного транспорту для доставки нафти, нафтопродуктів і газу. Надані в посібнику рекомендації полегшують вибір серійних промислових машин та устаткування відповідних типорозмірів, формують уявлення про його основні технічні показники, що забезпечують експлуатацію в конкретних виробничих умовах.

Стане в пригоді також фахівцям, діяльність яких пов’язана з експлуатацією нафтогазового обладнання.


prpzg2.jpg
Патентознавство. Практикум для магістрів спеціальностей 184 Гірництво і 185 Нафтогазова інженерія та технології

О.В. Денищенко, С.Є. Барташевський, Є.А. Коровяка, В.О. Расцвєтаєв ; М-во освтіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка". - Дніпро: НТУ "ДП", 2019. - 71 с.

Відповідає робочій програмі дисципліни «Патентознавство», що розроблена на основі освітньо-професійних програм підготовки магістрів спеціальності 184 Гірництво і 185 Нафтогазова інженерія та технології.

Вивчення основ патентних досліджень є необхідною і важливою частиною підготовки висококваліфікованого інженера, оскільки дозволяє зрозуміти можливості використання патентної інформації (її правових і технічних аспектів) для створення конкурентоспроможної продукції, вільного виходу цієї продукції на ринок, зниження рівня юридичних і економічних ризиків, пов'язаних з охороною і захистом об'єктів інтелектуальної власності. Послідовно викладено етапи роботи над патентом: патентний пошук, інформаційні бази, вибір аналогів, оцінка патентоспроможності.

Для студентів технічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також для інженерів, які займаються винахідництвом.


DSC02816.JPG
ТРАНСПОРТНІ КОМПЛЕКСИ КАР’ЄРІВ

Навчальний посібник. Л.Н. Ширін, О.С. Пригунов, О.В. Денищенко; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2015. – 242 с.

Викладено теоретичні положення застосування й конструктивні особливості, методики експлуатаційних розрахунків транспортних комплексів залізничного, автомобільного, конвеєрного, гідравлічного транспорту, а також подано основні відомості про нетрадиційні види кар’єрного транспорту. Виконані в посібнику розрахунки полегшують вибір із серійних промислових машин устаткування відповідних типорозмірів, формують уявлення про його основні технічні показники, що забезпечують експлуатацію в конкретних гірничотехнічних умовах.

У книзі прийнято таку послідовність викладу матеріалу: загальні відомості, теоретичні положення, конструктивні особливості об’єктів, задачі для розрахунку, вихідні дані, методика виконання розрахунків, приклади розрахунків, питання для самоконтролю.

Навчальний посібник адресовано студентам гірничих спеціальностей вищих навчальних закладів та може бути корисний спеціалістам, що експлуатують гірничотранспортне обладнання на відкритих гірничих роботах.

prpzg2.jpg
Прогноз газоносности угольных месторождений

Підручник. М.А. Дудля, Л.Н. Ширін, Б.В. Бокій – Д.: Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», 2015. – 589 с.

Розглянуто загальні відомості з геології природних газів, висвітлено сучасні методи й охарактеризовано технічні засоби прогнозування газоносності, зокрема обладнання для розкриття та випробування продуктивних горизонтів у процесі буріння газових свердловин. Проаналізовано результати газодинамічних досліджень у свердловинах, а також дегазації вуглемісних гірських порід.

Для студентів вищих навчальних закладів спеціальностей з напряму підготовки Гірництво. Може бути корисним науковим та інженерно – технічних працівникам геолого-розвідувальної, гірничої та газової промисловості.

prpzg.jpg
Процеси підземного зберігання газу

Підручник. М.А. Дудля, Л.Н. Ширін, В.О. Салов – Д.: Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», 204. – 422 с.

Розглянуто етапи розвитку мережі газосховищ в Україні та за кордоном, фізико-хімічні властивості природних газів, процеси підземного зберігання й транпортування газу, технологічні особливості й техногенні зміни як наслідок цих процесів, а також правила безпеки при експлуатації підземних сховищ газу.

Для студентів вищих навчальних закладів спеціальностей з напряму підготовки 050301 Гірництво. Може бути корисним для наукових та інженерно – технічних працівників гірничої і газової промисловості.

metogvr.jpg
Оцінка газоносності вугільних родовищ (методичні рекомендації до виконання практичних робіт)

М.А. Дудля, Б.В. Бокій, В.В. Новосельцев М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. - Д.:2013. –18 с.

Розглянуто ключові питання, які пов'язані з розрахунком параметрів зон скупчення метану в порушеному і непорушеному вуглепроводних масивах .

Рекомендації будуть сприяти активізації знань студентів.

mettsgp.jpg
Транспортні системи гірничих підприємств (методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт)

Є.А. Коровяка, В.О. Расцвєтаєв, В.В. Яворська. - Д.: Національний гірничий університет, 2013. –32 с.

Подано методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Транспортні системи гірничих підприємств". Викладено матеріал, який допоможе активізувати виконавчий етап пізнавальної діяльності студентів під час виконання лабораторних робіт.

Призначено для студентів напряму підготовки 050301 Гірництво.

DSC02816.JPG
Процеси підземного зберігання газу

Підручник. М.А. Дудля, Л.Н. Ширін, Е.А. Федоренко. – Д.: Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», 2012. – 412 с.

Розглянуто історичний розвиток мережі газосховищ в Україні та за кордоном, фізико-хімічні властивості природних газів, процеси підземного зберігання та транспортування газу, технологічні особливості та техногенні зміни при підземному зберіганні газу, а також правила безпеки при експлуатації підземних сховищ газу.

Для студентів вищих навчальних закладів спеціальностей з напряму підготовки 050301 Гірництво. Може бути корисним для наукових та інженерно – технічних працівників гірничої і газової промисловості.

Без имени-8.jpg
Транспорт на гірничих підприємствах

Підручник для вузів. – 3-є вид. / Авт. доповнень, змін та корегування: М.Я. Біліченко, Г.Г. Півняк, О.О. Ренгевич, В.І. Тарасов, А.М. Варшавський, О.В. Денищенко, Ю.М. Зражевський, О.С. Пригунов, В.С. Трощило, Ю.М. Шендерович; Заг. редагування доповнень та змін проф. М.Я. Біліченка – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2005. – 636 с.

Висвітлено будову, теорію, розрахунки та експлуатацію засобів транспорту шахт, збагачувальних фабрик і кар’єрів. Розглянуто вузли получення засобів транспорту, схеми і питання проектування транспорту на гірничих підприємствах.

img093.jpg
Транспортно-складська логістика гірничих підприємств

Підручник / За ред. В.О. Будішевського, Л.Н. Ширіна. – Д.: Національний гірничий університет 2010. –433 с.

Пропоноване видання визначає мету і завдання логістики, розглядає її методологічні засади. Підручник розробляє методи аналізу і синтезу потокових процесів гірничого виробництва, з їхньою наступною оптимізацією, наголошує на винятковій ролі фахівців-логістів, які мають використовувати різнобічні знання у сфері технології видобутку, збагачення, переробки, транспортування та зберігання корисних копалин.

монография,.jpg
Зниження енергоспоживання на шахтному транспорті

Монографія / М.Я. Біліченко, О.В. Денищенко. – Д: Національний гірничий університет, 2010. – 75 с. (Російською мовою).

Описано й проаналізовано відомі способи зниження енергоспоживання на рейковому й конвеєрному шахтному транспорті, визначено межі їх практичного застосування на діючих установках. Запропоновано новий спосіб збільшення сили притиснення ведучих коліс локомотива до колії і конструкції пристроїв для його реалізації за рахунок використання маси причіпної вагонетки. Розглянуто оригінальний спосіб визначення профілю колії, який дозволяє отримати його реальну характеристику.

img088.jpg
Експлуатаційні розрахунки транспортних комплексів кар’єрів

Ренгевич О.О., Денищенко О.В. Навч. посібник. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2005. – 99 с.

Викладено методику експлуатаційних розрахунків транспортних комплексів залізничного, автомобільного, конвеєрного і скіпового транспорту, що виконуються з метою вибору із серійних промислових машин устаткування відповідних типорозмірів і визначення його основних технічних показників при експлуатації у конкретних гірничотехнічних умовах. Прийнято єдину послідовність викладу: задачі розрахунку, вихідні дані, методика виконання розрахунків, приклади розрахунків.

шахтные канатные дроги.jpg
Шахтні канатні дороги

Монографія / О.В. Денищенко. – Д.: Національний гірничий університет, 2011. – 160 с. (Російською мовою).

Виконано аналіз гірничо-геологічних і виробничо-технічних факторів, що впливають на вибір транспортного обладнання для проведення підготовчих виробок, а також вивчено традиційні технологічні схеми переміщення гірської маси, матеріалів, обладнання і людей. Узагальнено досвід експлуатації монорейкових, моноканатних і наґрунтових канатних доріг у гірничих виробках. Обґрунтовано ефективність застосування канатних наґрунтових доріг як єдиного засобу для перевезення гірської маси, матеріалів і людей у процесі проведення гірничих виробок складного профілю. Відображено результати теоретичних та експериментальних досліджень канатних і підвісних доріг, запропоновано нові технічні рішення, які дозволяють підвищити їхню продуктивність і надійність.

img084.jpg
Збірник задач з дисципліни «Основи теорії транспорту»

Навч. Посібник / М.Я. Біліченко, Є.А. Коровяка, П.А. Дьячков, В.О. Расцвєтаєв. – Д., Національний гірничий університет, 2007. – 151 с.

Навчальний посібник містить задачі, пов’язані з експлуатацією транспорту гірничих підприємств, варіанти їх рішень і довідкову інформацію, що дозволяє самостійно вирішувати пропоновані та складати аналогічні задачі. Для студентів напряму 0903 «Гірництво». Посібник може бути корисним також викладачам при складанні домашніх індивідуальних завдань, білетів і текстів поетапного (поблочного) та кінцевого діагностування знань.

ОТТ.jpg
Основи теорії та розрахунки засобів транспортування вантажів шахт

Навч. посібник / М.Я. Біліченко, О.В. Денищенко.  – 2-ге вид., перероб. і доп. – Д.: Національний гірничий університет, 2008. – 103 с.

Основа другого видання цього посібника – підручник «Транспорт на гірничих підприємствах», написаний співробітниками кафедри рудникового транспорту тодішнього гірничого інституту під редакцією проф. Б.О. Кузнецова (1969-1976 рр., вид-во «Недра»). Перше видання здійснено проф. М.Я. Біліченко в 2002р. Це друге видання, порівняно з першим, перероблено та доповнено, а також більш пристосовано для можливості використання при самостійному та дистанційному навчанні. Кількість розглянутих питань обмежена, з одного боку, вимогами відведеного навчальним планом часу на засвоєння, а з другого – необхідним рівнем поданого матеріалу.

розрах шахтного локомотива.jpg
Розрахунок шахтного локомотивного транспорту

Навч. посіб. / О.О. Ренгевич, О.М. Коптовець, П.А. Дьчков, Є.А. Коровяка, В.В. Яворська. – Д.: Національний гірничий університет, 2007. – 83 с.

Основою книги є навчальний посібник “Расчет шахтного электровозного транспорта,” написаний співробітниками кафедри рудникового транспорту колишнього Гірничого інституту О.О. Ренгевичем і М.К. Мехедою (1988 р., видавництво “УМК ВО”). Окрім переробки та перекладу на українську мову, авторами доповнено методику розрахунку локомотивної відкатки дизелевозами та гіровозами, оновлено довідковий матеріал, програму рішення на ЕОМ з використанням середовища Borland Delphi 7.

img092.jpg
Основи експлуатаційних розрахунків транспорту гірничих підприємств

В.О. Салов. Навчальний посібник. Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2005. - 199 с.

Зміст навчального посібника відповідає освітньо-професійній програмі підготовки бакалаврів гірництва (галузевий стандарт вищої освіти України ГСВО ОПП-04)та її складової - програмі дісципліни "Основи теорії транспорту".

  • >>1>> 2<<
  • На головну

    © 2006-2022 Інформація про сайт