Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Статистика відвідувань

html counterсчетчик посетителей сайта

Ширин1.jpg

Ширін Леонід Никифорович

гірничий інженер, доктор технічних наук, професор

Освіта:

Дніпропетровський гірничий інститут (1969, «Технологія і комплексна механізація підземної розробки родовищ корисних копалин», «Гірничий інженер»).

Науковий ступінь:

Доктор технічних наук, 05.15.02 – Підземна розробка родовищ корисних копалин, (1994), ДН № 001518, «Физико-технические основы малооперационной технологии разработки тонкожильных крутопадающих месторождений пневмогидравлическими очистными комплексами».

Вчене звання:

Професор кафедри рудникового транспорту, (2001), ПР №000576.

Підвищення кваліфікації:

ПЗ 06 лютого по 24 лютого 2017 р. пройшов стажування в MCR Sp. z o.o. (KRS 0000571071, NIP 6282264574, Poland, Chrzanow) за програмою: технологія буріння свердловин на газ; технологія рекультивації підробленої поверхні; аналіз діяльності гірничих підприємств в практиці ЄС. (Посвідчення від 24.02.2017).

Читає лекції з дисциплін: «Транспортні системи гірничих підприємств», «Інженерна логістика», «Технології розробки газовугільних родовищ», "Технології видобуваня нафти і газу", "Процеси підземного зберігання вуглеводнів", «Інноваційний розвиток систем газо-нафтопостачання» .

Наукова діяльність присвячена створенню механізованих очисних комплексів для розробки тонких крутопадаючих пластів і жив. За результатами досліджень захистив кандидатську (1982 р.) і докторську (1994 р.) дисертації.

Є академіком підйомно-транспортної академії України, членом двох спеціалізованих вчених рад на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Д.08.080.03 та Д.08.080.06, відповідно за спеціальностями 05.15.02 – підземна розробка родовищ корисних копалин та 05.05.06 – гірничі машини, членом робочої групи МНК МОН України з напряму «Гірництво».

З 2000 р. за ініціативою Л.Н.Ширіна на кафедрі виконується цільова підготовка фахівців специфічних категорій за спеціалізаціями «Транспортні системи і логістика гірничих підприємств» та «Технології акумулювання та транспортування газу» (з 2005 р.). Форма навчання: денна, заочна і екстернат.

Підтримуючи традиції відомої на Україні і за її рубежем наукової школи рудникового транспорту ДГІ Ширін Л.Н. готує аспірантів, консультує докторантів та здобувачів кандидатських і докторських дисертацій за спеціальностями 05.15.02 «Підземна розробка родовищ корисних копалин» і 05.06.05 «Гірничі машини». Тільки за останні п’ять років під його керівництвом представники четвертого і п’ятого поколінь наукової школи  кафедри захистили 2 докторські (Корнєєв С.В., Проців В.В.) та 4 кандидатські дисертації (Зензеров В.І., Сафонов В.І., Посунько Л.В., Расцвєтаєв В.О.), а докторант Коптовець О.М. доповів у поточному році докторську дисертацію на міжкафедральному семінарі і рекомендований до захисту в спеціалізованій вченій раді за спеціальністю 05.05.06 – гірничі машини. Всього за 90 років існування на кафедрі підготовлено і захищено 87 кандидатських і 12 докторських дисертацій.

Публікації:

За результатами виконаних досліджень надрукував понад 140 наукових публікацій, 7 навчальних посібників з грифом МОНмолодьспорту України, 3 монографії, довідник гірничого інженера вугільної шахти, отримав 14 авторських свідоцтв і патентів України.

Основні публікації за остані роки

1. Shirin L., Korovyaka Ye., Astakhov V. Formation of gas hydrates while mine methane extracting and possible methods of the problem solving // Materials of IV International scientific-practical conference “Scholl Underground Mining -2010” / “New techniques and technologies in mining”. – Netherlands: CRC Press / Balkema. – P. 171-173.

2. Shyrin L. Results of applying drilling and injection technologies for strengthening soil massif / L. Shyrin, V. Rasvetaev, Ye. Tsaplin, K. Dudlia, T. Morozova// Theoretical and Practical Solutions of Mineral Resources Mining – Pivnyak, Bondarenko, & Kovalevska (eds) © 2015 Taylor & Francis Group, London. P. 107 – 110.

3. Особливості випереджаючої дегазації порід покрівлі в очистних вибоях шахти «Степова» / Л.Н. Ширін, Е.А. Федоренко, А.П. Клець // Збірник наукових праць НГУ. – Д.: Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», 2018. – №53. – С. 94 – 102.

4. Поширення області ефективного застосування підвісних монорейкових доріг в умовах відпрацювання похилих вугільних пластів / Л.Н. Ширін, Є.А. Коровяка, Л.М. Посунько, В.О. Расцвєтаєв, B.C. Шаріна // Збірник наукових праць НГУ. – Дніпро : НТУ «Дніпровська політехніка», 2018. – №55. – С. 255 – 266.

5. Shyrin L. and Iniutkin I. Substantiating operational parameters of load-haul-dumpers in the context of irregular-shaped underground mine workings Ukrainian School of Mining Engineering. 2018. Vol. 60. P. 9. (Web of Science).

https://doi.org/10.1051/e3sconf/20186000036

6. Ширін Л.Н, Інюткін І.В., Сергієнко М.І., Ширін А.Л. Удосконалення методів контролю та діагностики технічного стану самохідного транспортно-технологічного обладнання гірничих підприємств. Енергетика: економіка, технології, екологія. 2019. № 3. С. 94–103.

https://doi.org/10.20535/1813-5420.3.2019.196393.

7. Ширін Л.Н., Інюткін І.В., Ширін А.Л. Напрями удосконалення методики оцінки експлуатаційних показників вантажно-доставних машин при розробці уранових родовищ. Збірник наукових праць Національного гірничого університету. 2020. № 62. С. 112–125.

https://doi.org/10.33271/crpnmu/62.112

8. Ширін Л.Н., Коптовець О.М., Інюткін І.В. Обґрунтування заходів удосконалення діючої схеми транспорту Новокостянтинівського рудника для адаптації її до поетапного освоєння запасів руди. Проблеми гірництва та екології гірничого виробництва: матеріали V міжнародної наук.-практ. конф.

(м. Антрацит, 14–15 трав. 2010 р.) Антрацит, 2010. С. 48–53.

9. Ширін Л.Н. Поширення області  ефективного застосування підвісних монорейкових доріг в умовах відпрацювання похилих вугільних пластів / Л.Н. Ширін, Є.А.Коровяка, Расцвєтаєв В.О.  ПосунькоЛ.М., В.С.Шаріна // Збірник наукових праць НГУ. – Д.: Національний технічний університет «Дніпровська політехніка», 2018, - № 55 – С. 255-266

10. Shyrin, L., (2018). Substantiating operational parameters of load-haul-dumpers in the context of irregular-shaped underground mine workings / L.Shyrin, I.Iniutkin // Substantiating rational parameters of a method for shrinkage ore stoping while developing thin-vein steeply inclined deposits. Ukrainian School of Mining Engineering, E3S Web of Conferences 60, 00036.   https://doi.org/10.1051/e3sconf/20186000036/

11. Shyrin, L., (2018). Substantiating rational parameters of a method for shrinkage ore stoping while developing thin-vein steeply inclined deposits / L.Shyrin, Ye.Koroviaka, V. Rastsvietaiev, O.Denyshchenko,   Ukrainian School of Mining Engineering, E3S Web of Conferences 60, 00022.   https://doi.org/10.1051/e3sconf/20186000022

12. Ширін Л.Н. Удосконалення методів контролю та діагностики технічного стану самохідного транспортно-технологічного обладнання гірничих підприємств / Л.Н. Ширін, І.В. Інюткін, М.І. Сергієнко, А.Л. Ширін // Енергетика: економіка, технології, екологія. 2019. № 3. С. 94–103.

https://doi.org/10.20535/1813-5420.3.2019.196393.

13. Ширін Л.Н. Напрями удосконалення методики оцінки експлуатаційних показників вантажно-доставних машин при розробці уранових родовищ / Л.Н. Ширін, І.В. Інюткін, А.Л. Ширін // Збірник наукових праць Національного гірничого університету. 2020. № 62. С. 112–125. https://doi.org/10.33271/crpnmu/62.112

14. Ширін Л.Н. Особливості діагностики технічного стану транспортно – технологічної системи «шахтний газопровід – гірнича виробка» /
Л.Н. Ширін, Р.Р. Єгорченко, М.І. Сергієнко.  Науково–технічний журнал «ГЕОІНЖЕНЕРІЯ», Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського, вип. 6, 2021. С. 28- 37. DOI: https://doi.org/10.20535/2707-2096.6.2021.241823

15. L. N. Shirin, S. E. Bartashevsky, O. V. Denyshchenko, R. R. Yegorchenko. (2021). Improving the capacity of mine degassing pipelines. Naukovyi visnyk natsionalnoho hirnychoho universytetu, 6, 72 – 77. https://doi.org/10.33271/nvngu/2021-6/072.

16. Ширін Л.Н., Коптовець О.М., Денищенко О.В., Інюткін І.В., Патент на винахід : Пристрій для завантаження партії вагонеток сипучим матеріалом: пат. 92847 Україна. № a200905215; заявл. 25.05.2009; опубл. 10.12.2010, Бюл. № 23, 2010.

17. Ширін Л.Н., Коровяка Є.А., Інюткін І.В., Патент на корисну модель: Спосіб розробки рудних родовищ: пат. 93567 Україна. № a200902268; заявл. 16.03.2009; опубл. 25.02.2011, Бюл. № 4. 2011.

18. Патент № 100607 на винахід, Україна, МПК E21C 41/18, E21D 9/00. Спосіб розробки пологих вугільних пластів / Ширін Л.Н., Расцвєтаєв В.О., Лебідь О.Л.; заявник і власник патенту Державний ВНЗ «НГУ». – № u 2011 07468; заяв. 14.06.2011; опубл. 10.01.2013; Бюл. №1. – 5 с.

19. Патент №90312 на корисну модель Україна, МПК Е01В 35/00. Пристрій для вилучення площі поперечного перерізу гірничих виробок / Денищенко О.В., Новосельцев В.В., Адамчук А.А.; заявник і власник патенту Державний ВНЗ «НГУ». – №u201312840; заяв. 04.11.2013; опубл. 26.05.2014; Бюл. №10. – 4 с.

20. Патент № 90715 на винахід, Україна : Спосіб розробки рудних родовищ / Ширін Л.Н., Трощило В.С., Бобильов О.О., Інюткін І.В.: u201314766; заявл. 16.12.2013; опубл. 10.06.2014, Бюл. № 11. 2014.

21. Патент № 108429 на винахід, Україна, МПК Е21F 13/04, В61В 7/02, В61В 9/00, В65G 67/04, В61J 3/04. Транспортна установка для відкритих гірничих робіт / Ширін Л.Н., Денищенко А.В., Юрченко О.О., Адамчук А.А.; заявник і власник патенту Державний ВНЗ «НГУ». – № а 2013 11789; заяв. 07.10.2013; опубл. 27.04.2015; Бюл. №8. – 3 с.

22. Патент №111802 на винахід, Україна, МПК E21C 41/18, E21F 13/00. Спосіб транспортування гірничої маси та допоміжних матеріалів під час проведення виробок / Денищенко О.В., Посунько Л.М., Ширін А.Л., Кєчін М.О.; заявник і власник патенту Державний ВНЗ «НГУ». – – №a201504053; заяв. 27.04.2015; опубл. 10.06.2016; Бюл. №11. – 4 с.

23. Патент на корисну модель № 122194, Україна. Спосіб дегазації вуглепородного масиву / Ширін, Л.Н., Расцвєтаєв, В.О., Астахов, В.С., Коровяка, Є.А., Дмитрук, О.О., Манукян, Е.С., Дудля, К.Є., Ганушевич, К.А., Черняєв, О.В., Гриценко, Л.С. (2017).

24. Спосіб визначення місця розгерметизації шахтних дегазаційних трубопроводів: пат. 131999 на корисну модель Україна: МПК E21F 7/00, B05D 1/00 (2018.01) О.В. Денищенко,С.Є. Барташевський, Л.Н. Ширін та др.,– № u201808489; заявл. 06.08.2018; опубл.  11.02.2019, бюл. № 3 – 2с.

25. Транспортно-складська логістика гірничих підприємств: навч. посіб. / За ред. В.О.Будішевського, Л.Н.Ширіна. – Д.: НГУ, 2010. – 433 с.

26. Основи теорії транспорту: навч. посіб./ С.В.Корнєєв, Л.Н.Ширін.− Алчевськ: ДонДТУ,2011.− 353с.

27. Дудля М.А. Процеси підземного зберігання газу : підручник / М.А. Дудля, Л.Н. Ширін, В.О. Салов; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т., 2-ге вид., доп. – Д.: НГУ, 2014. – 422 с.

28. Ширін Л.Н. Підвищення ефективності роботи монорейкових доріг при підготовці запасів вугілля до очисного виймання: монографія. / Л.Н.Ширін, В.О. Расцвєтаєв, О.І. Коваль ;М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т., – Д.: НГУ, 2014. – 144 с

29. Дудля М.А. Прогноз газоносності вугільних родовищ : підручник / М.А. Дудля, Л.Н. Ширін, Б.В. Бокій ; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т., – Д.: НГУ, 2015. – 589 с.

30. Ширін Л.Н. Транспортні комплекси кар’єрів: навчальний посібник / Л.Н. Ширін, О.С. Пригунов, О.В. Денищенко / М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2015. – 241 с.

31. Коптовець О.М. Моделювання робочих процесів тертя в колодково-колісному гальмі шахтних локомотивів: монографія. / О.М.Коптовець, Л.Н.Ширін, О.В.Денищенко та ін./ М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т., – Д.: НГУ, 2017. – 258 с.

32. Транспортування нафти, нафтопродуктів і газу : навч. посіб. / Л.Н. Ширін, О.В. Денищенко, С.Є. Барташевський, Є.А. Коровяка, В.О. Расцвєтаєв ; М-во освіти і науки України; Нац. техн. ун-т. «Дніпровська політехніка». – Дніпро: НТУ «ДП», 2018. – 208 с.

33. Зберігання нафти, нафтопродуктів і газу: навч. посіб. / Л.Н. Ширін, О.В. Денищенко, С.Є. Барташевський, Є.А. Коровяка, В.О. Расцвєтаєв. – Нац. техн. ун-т. – Д. : НТУ «ДП», 2018. – 185с

34. Інженерна творчість і патентознавство : підручник / Л.Н. Ширін, В.О. Салов, О.В. Денищенко, С.Є. Барташевський, Є.А. Коровяка, В.О. Расцвєтаєв ; Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Д. : НТУ «ДП», 2019. – 300 с. https://trrkk.nmu.org.ua/ua/peda_job/185/Патентознавство/index.php

35. Ширін Л.Н. Навчально-наочний посібник. Сучасні технології розробки метановугільних родовищ / Л.Н.Ширін, Р.Р.Єгорченко. Нац. техн. ун-т  «Дніпровська політехніка». – Дніпро : НТУ «ДП», 2020. – 155 с.

36. Коптовець О.М. Проектування транспортних систем і комплексів гірничих підприємств : навч. посіб. / О.М. Коптовець, Є.А Коровяка,
Л.Н. Ширін, С.Є. Барташевський, В.В. Яворська. Нац. гірн. ун-т  «Дніпровська політехніка». – Дніпро : НТУ «ДП», 2021. – 286 с.

 

На головну                                                                                                                           Назад


© 2006-2023 Інформація про сайт